بیهقی‌ ابوبکر احمدبن‌ حسین‌

معرف

ث‌ و فقيه‌ شافعي‌ سدة‌ پنجم‌
متن
بيهقي‌، ابوبكر احمدبن‌ حسين‌ ، محدث‌ و فقيه‌ شافعي‌ سدة‌ پنجم‌. در 384 در خسروجرد به‌ دنيا آمد. اصل‌ خاندانش‌ از شامگان‌ نيشابور بود (سمعاني‌، ج‌ 1، ص‌ 439؛ ذهبي‌، 1388ـ 1390، ج‌ 3، ص‌ 1132؛ صفدي‌، ج‌ 6، ص‌ 354؛ قس‌ ابن‌اثير، ج‌ 10، ص‌ 58، كه‌ تولد وي‌ را در 387 مي‌داند؛ علي‌ بيهقي‌، ص‌ 184). از كودكي‌ به‌ تحصيل‌ علم‌ و حفظ‌ احاديث‌ مبادرت‌ كرد و از پانزده‌سالگي‌ نزد محمدبن‌ حسين‌ علوي‌ (متوفي‌ 410) به‌ فراگيري‌ حديث‌ پرداخت‌. همچنين‌ وي‌ در حديث‌ از شاگردان‌ بزرگ‌ و برجستة‌ حاكم‌ * نيشابوري‌ بود، اگر چه‌ گفته‌اند كه‌ در انواع‌ دانشهاي‌ ديگر بر وي‌ برتري‌ داشته‌ است‌. او از حاكم‌، بيش‌ از ديگر مشايخ‌ خود نقل‌ خبر كرده‌ است‌ (صريفيني‌، ص‌ 127؛ ياقوت‌ حموي‌، ج‌ 1، ص‌ 805؛ ذهبي‌، 1406، ج‌ 18، ص‌ 164؛ همو، 1388ـ1390، ج‌ 3، ص‌ 1133؛ اسنوي‌، ج‌ 1، ص‌ 98؛ ابن‌خلّكان‌، ج‌ 1، ص‌ 75ـ76؛ علي‌ بيهقي‌، ص‌ 183؛ ابن‌عساكر، ص‌ 266؛ قس‌ ابن‌عماد، ج‌ 3، ص‌ 305، كه‌ مي‌نويسد وي‌ از ابي‌الحسن‌ ـ محمدبن‌ حسين‌ ـ علوي‌ بيشتر روايت‌ كرده‌ است‌). بيهقي‌ براي‌ فراگيري‌ علوم‌ و حديث‌ به‌ شهرهاي‌ متعددي‌ در خراسان‌، عراق‌، حجاز و جبال‌ سفر كرد (علي‌ بيهقي‌؛ ذهبي‌، 1388ـ1390، همانجاها؛ سبكي‌، ج‌ 4، ص‌ 8) و از اساتيد بسياري‌ علم‌ آموخت‌. شمار شيوخ‌ و اساتيد وي‌ را افزون‌ از صدتن‌ دانسته‌اند كه‌ همگي‌ از بزرگان‌ قرن‌ چهارم‌ و نيمة‌ اول‌ قرن‌ پنجم‌ بودند. فقه‌ را از ابوالفتح‌ ناصربن‌ حسين‌ عمري‌ (متوفي‌ 444) و ابوالقاسم‌ فوراني‌، كه‌ خود شاگرد بيهقي‌ در علم‌ حديث‌ بود، فراگرفت‌ (صفدي‌، همانجا؛ سبكي‌، ج‌ 4، ص‌ 9؛ علي‌ بيهقي‌، ص‌ 184). از ديگر اساتيد و مشايخ‌ او مي‌توان‌ از اينان‌ نام‌ برد: أبوعبدالرحمان‌ سُلَمي‌ (303ـ412)، مؤلف‌ طبقات‌ الصوفيه‌ ؛ عبدالملك‌بن‌ أبي‌عثمان‌ خركوشي‌ * نيشابوري‌ (متوفي‌ 407)، مؤلف‌ شرف‌النّبي‌ ؛ سهل‌بن‌ محمد صعلوكي‌ (متوفي‌ 404)؛ و ابن‌فورك‌ انصاري‌ اصفهاني‌ (332ـ406)، فقيه‌، مفسّر، اصولي‌، اديب‌ و نحوي‌ و رجالي‌ مشهور (صريفيني‌، ص‌ 127ـ 128؛ احمد بيهقي‌، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 16ـ 31؛ ذهبي‌، 1388ـ1390، ج‌ 3، ص‌ 1132؛ همو، 1406، ج‌18، ص‌ 164ـ 165). بيهقي‌ دانش‌ اصول‌ را نيز فرا گرفته‌ بود. وي‌ حافظه‌اي‌ بسيار قوي‌ داشت‌ و در حفظ‌ حديث‌ و استواري‌ در آن‌، يگانة‌ روزگار خويش‌ بود (ذهبي‌، 1406، ج‌ 18، ص‌ 167؛ همو، 1388ـ1390، ج‌ 3، ص‌ 1133؛ علي‌ بيهقي‌، ص‌ 183؛ ياقوت‌ حموي‌، همانجا).به‌ نوشتة‌ اسنوي‌ (همانجا)، بيهقي‌ در پايان‌ سفرهاي‌ علمي‌ خود به‌ خسروجرد رفت‌ و اولين‌ اثرش‌ را در 406 نگاشت‌ (قس‌ ذهبي‌، 1406، ج‌ 18، ص‌ 165). سپس‌ در 441، براي‌ نشر علم‌ به‌ نيشابور دعوت‌ شد و به‌ املاي‌ كتاب‌ معرفة‌ السنن‌ و الا´ثار خود پرداخت‌ و سرانجام‌ در 458 در اين‌ شهر درگذشت‌ (سبكي‌، ج‌ 4، ص‌ 9، 11؛ سمعاني‌؛ صفدي‌، همانجاها؛ ابن‌كثير، ج‌ 12، ص‌94؛ ذهبي‌ 1388ـ1390، ج‌3، ص‌1134؛ قس‌ ياقوت‌ حموي‌، همانجا، كه‌ تاريخ‌ فوت‌ او را 454 نوشته‌ است‌). بيهقي‌ شاگردان‌ زيادي‌ داشته‌ است‌ كه‌ برخي‌ از آنها عبارت‌اند از: ابوعلي‌ انصاري‌؛ نوة‌ او ابوالحسن‌ عبيدالله‌بن‌ محمدبن‌ احمد؛ ابوعبدالله‌ فزاري‌؛ ابوالقاسم‌ شحامي‌؛ ابوالمعالي‌ محمدبن‌ اسماعيل‌ فارسي‌؛ عبدالمنعم‌ قشيري‌؛ و پسر بزرگ‌ بيهقي‌، اسماعيل‌ كه‌ مؤلف‌ تاريخ‌ بيهق‌ (علي‌ بيهقي‌) از او حديث‌ شنيده‌ است‌ (ابن‌خلّكان‌، ج‌ 1، ص‌ 76؛ ذهبي‌، 1388ـ1390، ج‌ 3، ص‌ 1135؛ همو، 1406، ج‌ 18، ص‌ 169؛ علي‌ بيهقي‌، ص‌ 184). سمعاني‌ از جمله‌ افرادي‌ است‌ كه‌ ده‌ نفر از شاگردان‌ بيهقي‌ را ديده‌ و از آنها حديث‌ شنيده‌ است‌ (همانجا). برخي‌ اسناد روايي‌ ذهبي‌ (متوفي‌ 748) نيز به‌ بيهقي‌ منتهي‌ مي‌شود (ذهبي‌، 1388ـ1390، ج‌ 3، ص‌ 1134؛ براي‌ آگاهي‌ از تأثير آثار بيهقي‌ در نوشته‌هاي‌ بعد از وي‌ رجوع كنيد به نهاية‌الارب‌ نويري‌؛ طبقات‌ الشافعيه‌ سبكي‌؛ السيرة‌ النبوية‌ ابن‌كثير؛ الروضة‌ رافعي‌؛ صبح‌الاعشي‌ قلقشندي‌؛ مفتاح‌ السعادة‌ طاشكوپري‌زاده‌؛ تاريخ‌ ابن‌وردي‌؛ ابجد العلوم‌ قنّوجي‌).بيهقي‌ در عين‌ وسعت‌ دايرة‌ حديث‌شناسي‌ از برخي‌ آثار برجستة‌ اهل‌سنت‌ مانند سنن‌ نسائي‌، ابن‌ماجه‌ و ترمذي‌ بي‌بهره‌ بوده‌، اگرچه‌ از سنن‌ أبي‌داوود، با اِسناد عالي‌ مطلع‌ بوده‌ است‌ (ذهبي‌، 1406، ج‌ 18، ص‌ 165؛ سبكي‌، ج‌ 4، ص‌ 9).بيهقي‌ از عالمان‌ بزرگ‌ و برجستة‌ شافعي‌ است‌ (ابن‌عساكر، ص‌ 266؛ ابن‌خلّكان‌، همانجا؛ ذهبي‌، 1406، ج‌ 18، ص‌ 168؛ قس‌ ياقوت‌ حموي‌، ج‌ 1، ص‌ 804؛ خوانساري‌، ج‌ 1، ص‌ 252ـ 253؛ امين‌، ج‌ 2، ص‌ 568؛ كه‌ به‌ دلايلي‌ احتمال‌ داده‌اند كه‌ وي‌ شيعه‌ بوده‌ است‌). به‌ نوشتة‌ ذهبي‌ (1406، ج‌ 18، ص‌ 169)، اگر بيهقي‌ مي‌خواست‌ مذهب‌ و شيوه‌اي‌ ايجاد كند كه‌ بر مبناي‌ اجتهاد و نظر خويش‌ باشد، بر آن‌ كار توانايي‌ داشت‌، زيرا دانش‌ او از اختلافات‌ مذاهب‌ و نظريات‌، بسيار گسترده‌ بود.بيهقي‌ در گردآوري‌ آثار شافعي‌ بر ديگران‌ پيشي‌ گرفت‌، و كاملترين‌ شرح‌ از آراي‌ شافعي‌، در آثار وي‌ يافت‌ مي‌شود. بدين‌جهت‌ ابن‌خلّكان‌ (همانجا) و سبكي‌ (ج‌ 4، ص‌ 10) به‌ نقل‌ از ذهبي‌، وي‌ را اولين‌ گردآورندة‌ آثار شافعي‌ مي‌دانند و شايد منظور اين‌ بوده‌ كه‌ هيچكس‌ قبل‌ از بيهقي‌، آثار شافعي‌ را در يك‌ مجموعة‌ عظيم‌ جمع‌ نكرده‌ است‌.بيهقي‌ روايات‌ و اخبار را از طريق‌ سماع‌ از اساتيد و مشايخ‌ خويش‌ نقل‌ كرده‌ و هر جا طرق‌ ديگري‌، غير از طريق‌ خويش‌، يافته‌ با ذكر مأخذ و طريق‌، به‌ دنبال‌ نقل‌ خود افزوده‌ است‌. به‌ نوشتة‌ كتّاني‌ (ص‌ 30)، او خود را ملزم‌ مي‌دانست‌ كه‌ روايتي‌ را كه‌ به‌ جعلي‌ بودن‌ آن‌ يقين‌ داشت‌ نقل‌ نكند. برخي‌ از كتب‌ بيهقي‌ به‌ طبع‌ رسيده‌ و پاره‌اي‌ به‌ صورت‌ خطي‌ باقي‌ مانده‌ است‌. شماري‌ از آثار مهم‌ بيهقي‌ عبارت‌اند از:1) السنن‌ الكبري‌ . مهمترين‌ اثر بيهقي‌ مشتمل‌ بر احاديث‌ رسول‌ خدا صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌ و افعال‌ و تقريرات‌ آن‌ حضرت‌ و گفته‌ها و احوال‌ صحابه‌ و برخي‌ از تابعين‌ به‌ صورت‌ موضوعي‌ همراه‌ با برخي‌ توضيحات‌ است‌. اين‌ كتاب‌ در حقيقت‌ دايرة‌المعارف‌ بزرگي‌ در حديث‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ ابواب‌ فقه‌، دسته‌بندي‌ شده‌ است‌ (احمد بيهقي‌، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 37). حاجي‌خليفه‌ از اين‌ اثر به‌ نام‌ السنن‌ الكبير ياد كرده‌ است‌. ابن‌عبدالحق‌ دمشقي‌ (متوفي‌ 744)، شمس‌الدين‌ ذهبي‌ (متوفي‌ 748) و عبدالوهاب‌ شعراني‌ (متوفي‌ 974)، هر يك‌ جداگانه‌ آن‌ را خلاصه‌ كرده‌اند. ابن‌تركماني‌ حنفي‌ (متوفي‌ 750)، كتاب‌ بزرگي‌ در ردّ سنن‌ بيهقي‌ نوشت‌ و آن‌ را الجوهر النقيّ في‌ الرّد علي‌ البيهقي‌ ناميد و زين‌الدين‌ قاسم‌بن‌ قطلوبغاي‌ حنفي‌ (متوفي‌ 879)، اين‌ اثر را با نام‌ ترجيع‌ الجوهر النقي‌ تلخيص‌ و به‌ صورت‌ الفبايي‌، تا حرف‌ ميم‌، تنظيم‌ كرد (حاجي‌ خليفه‌، ج‌ 2، ستون‌ 1007؛ كتاني‌، همانجا). اين‌ اثر در ده‌ جلد است‌ و اولين‌ بار در نيمة‌ اول‌ قرن‌ سيزدهم‌، همراه‌ با اثر ابن‌تركماني‌، در حيدرآباد دكن‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ (احمد بيهقي‌، 1361 ش‌، مقدمة‌ مهدوي‌ دامغاني‌، ج‌ 1، ص‌ 17ـ 18).2) معرفة‌السنن‌ و الا´ثار . از منابع‌ فقه‌ تطبيقي‌ است‌ كه‌ به‌ گفتة‌ سبكي‌ (ج‌ 4، ص‌ 9)، هيچ‌ فقيه‌ شافعي‌ از آن‌ بي‌نياز نيست‌. بيهقي‌ در اين‌ كتاب‌، به‌ ردّ سخنان‌ احمدبن‌ سلامة‌ طحاوي‌ حنفي‌، كه‌ بر شافعي‌ و اصحاب‌ او ايراد وارد كرده‌ است‌، پرداخته‌ و احاديث‌ مسندي‌ را كه‌ شافعي‌ در موضوع‌ اصول‌ و فروع‌ دين‌ آورده‌ نقل‌ كرده‌ و، به‌ جرح‌ و تعديل‌ سند و بيان‌ صحّت‌ و ضعف‌ آنها پرداخته‌ است‌. همچنين‌ با نظر و اجتهاد خود، برخي‌ از راوياني‌ را كه‌ ديگران‌ مورد وثوق‌ ندانسته‌اند توثيق‌ كرده‌ است‌ (بيهقي‌، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 38ـ39). اين‌ كتاب‌، در 1348 ش‌/ 1969 در مصر به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.3) المبسوط‌ . اين‌ كتاب‌ ـ كه‌ از بزرگترين‌ و گسترده‌ترين‌ آثار بيهقي‌ است‌ ـ شامل‌ اقوال‌ شافعي‌ است‌ (سبكي‌، همانجا؛ حاجي‌خليفه‌، ج‌ 2، ستون‌ 1582). پيش‌ از بيهقي‌ افرادي‌ چون‌ بويطي‌ * ، از شاگردان‌ شافعي‌، سخنان‌ شافعي‌ را جمع‌آوري‌ كرده‌اند (سزگين‌، ج‌ 1، جزء3، ص‌ 184، 191ـ192؛ غزالي‌، ج‌ 2، ص‌ 279ـ 280)، اما بيهقي‌ كاري‌ گسترده‌تر در اين‌ كتاب‌ انجام‌ داده‌ است‌. سمعاني‌ (ج‌ 1، ص‌ 438)، ضمن‌ تأييد كوشش‌ بيهقي‌ در جمع‌آوردن‌ آثار شافعي‌، نام‌ آن‌ را المبسوط‌ ذكر مي‌كند. بعضي‌ منابع‌، از اين‌ نوشته‌، به‌ دليل‌ محتواي‌ آن‌، به‌ نام‌ نصوص‌الشافعي‌ ياد كرده‌اند (ابن‌كثير، ج‌ 12، ص‌ 94؛ ذهبي‌، 1406، ج‌ 18، ص‌ 166؛ همو، 1388ـ1390، ج‌ 3، ص‌ 1133؛ ابن‌خلّكان‌، همانجا؛ حاجي‌ خليفه‌، ج‌ 2، ستون‌ 1957).4) الاسماء و الصفات‌ . در معرفي‌ برخي‌ از اسماء و صفات‌ خداوند و معاني‌ آنهاست‌ با دلايلي‌ از كتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ (احمد بيهقي‌، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 39). بيهقي‌ در اين‌ كتاب‌، در باب‌ اسناد و راوياني‌ صحبت‌ مي‌كند كه‌ از آنان‌ رواياتي‌ نقل‌ كرده‌ است‌. وي‌ برشماري‌ از احاديث‌ و رجال‌ آن‌ تعليق‌ و توضيح‌ دارد و بعلاوه‌، از ضعف‌ برخي‌ راوياني‌ كه‌ در صحيح‌ مسلم‌ از آنها ياد شده‌، و يا دانشمندان‌ علم‌ رجال‌ آنها را موثق‌ دانسته‌اند، سخن‌ گفته‌ است‌ (احمد بيهقي‌، 1401، مقدمة‌ كاتب‌، ص‌ 23). اين‌ كتاب‌ در حيدرآباد (1333)، قاهره‌ (1358) و بيروت‌ (1405) به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.5) الاعتقاد و الهداية‌ الي‌ سبيل‌ الرشاد . بيهقي‌ در اين‌ اثر به‌ اختصار امور واجب‌ در اعتقادات‌ اهل‌ سنت‌ را براي‌ انسان‌ مكلف‌ معرفي‌ كرده‌ و به‌ بيان‌ مطالبي‌ چون‌ اسماء و صفات‌ حق‌، قضا و قدر، عدم‌خلق‌ قرآن‌، مشيّت‌، تعريف‌ ايمان‌ و حدود آن‌، اثبات‌ نبّوت‌ رسول‌ خدا صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌، كرامات‌ اوليا و اصحاب‌ و اهل‌بيت‌ رسول‌ خدا و خلافت‌ خلفاي‌ چهارگانه‌ پرداخته‌ است‌. اين‌ اثر دو نوبت‌ در بيروت‌ (1380 و 1401) منتشر شده‌ است‌.6) دلائل‌النبوّة‌ و معرفة‌ احوال‌ صاحب‌ الشريعة‌ . در سيرة‌ نبوي‌ و زندگاني‌ نياكان‌ نبي‌ اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌ و اخلاق‌ و معجزات‌ و بشارات‌ به‌ ظهور آن‌ حضرت‌ است‌. بيهقي‌ در اين‌ كتاب‌ معجزات‌ و خوارق‌ عاداتي‌ را نقل‌ مي‌كند كه‌ بسياري‌ معتبر و برخي‌ ضعيف‌ و قابل‌خدشه‌اند. مورخان‌ و سيره‌نويسان‌ پس‌ از بيهقي‌، اين‌ كتاب‌ را مرجعي‌ استوار و معتبر براي‌ خود دانسته‌اند و به‌ همين‌ دليل‌ اسناد قبل‌ از او را حذف‌ كرده‌ و سخن‌ وي‌ را موثق‌ دانسته‌اند (همو، 1361 ش‌، مقدمة‌ مهدوي‌ دامغاني‌، ج‌ 1، ص‌ 20). براي‌ نمونه‌، ابن‌كثير در البداية‌ و النهاية‌ ، و سيوطي‌ در الخصائص‌الكبري‌ از آن‌ نقل‌ كرده‌اند (همو، 1401، مقدمة‌ كاتب‌، همانجا) خركوشي‌، نيز كتابي‌ به‌ نام‌ دلايل‌النبوة‌ داشته‌ است‌ (ابن‌عماد، ج‌ 3، ص‌ 184).دلائل‌ النبوه‌ بيهقي‌ در هند و بيروت‌ به‌ طبع‌ رسيده‌ و نيز بخشي‌ از آن‌ را محمود مهدوي‌ دامغاني‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ كرده‌ كه‌ در 1361 ش‌ در تهران‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.7) شعب‌الايمان‌ ( الجامع‌ المصنف‌ في‌ شعب‌ الايمان‌ ). نوشته‌اي‌ فراگير كه‌ بيهقي‌ آن‌ را بر شيوة‌ منهاج‌الدين‌ في‌ شعب‌الايمانِ حسين‌بن‌ حسن‌ حليمي‌ * (متوفي‌ 403)، در بيان‌ شاخه‌هاي‌ ايماني‌ به‌ رشتة‌ تحرير درآورده‌ است‌. اساس‌ اين‌ كتاب‌، بر مبناي‌ حديثي‌ از رسول‌ خدا صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌ است‌. ابوجعفر عمر قزويني‌ (متوفي‌ 699)، آن‌ را تلخيص‌ كرده‌ و مختصر شعب‌ الايمان‌ ، نام‌ نهاده‌ است‌. اين‌ كتاب‌ در شش‌ مجلد و در بعضي‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ سه‌ مجلد است‌ (احمد بيهقي‌، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 41ـ42؛ همو، 1408 الف‌ ، مقدمة‌ ابياني‌، ص‌ 6).8) احكام‌ القرآن‌ . بيهقي‌ سخنان‌ شافعي‌ در بيان‌ معاني‌ قرآن‌ را در اين‌ اثر گردآورده‌ است‌. اين‌ كتاب‌ همانند احكام‌ القرآن‌ احمدبن‌ علي‌ رازيِ جصّاص‌ است‌ و سبكي‌ (ج‌ 2، ص‌ 97) آن‌ را از آثار بديع‌ بيهقي‌ دانسته‌ است‌. احكام‌القرآن‌ در مصر به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ (احمد بيهقي‌، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 43؛ همو، 1408 الف‌ ، مقدمة‌ ابياني‌، ص‌ 7).9) البعث‌ و النشور . محتواي‌ اين‌ كتاب‌ آيات‌ و اخباري‌ است‌ دربارة‌ معاد. اين‌ اثر در كويت‌ و بيروت‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ (همو، 1408 الف‌ ، مقدمة‌ ابياني‌، همانجا).10) كتاب‌ الزهد الكبير . دربارة‌ موعظه‌، در پنج‌ بخش‌ و شامل‌ 989 قول‌ و روايت‌ از حضرت‌ محمد صلي‌الله‌عليه‌وآله‌و سلم‌، صحابه‌، تابعين‌ و جز ايشان‌ است‌. پيش‌ از بيهقي‌ نيز بيش‌ از شصت‌ كتاب‌ و نوشته‌ در باب‌ زهد و با همين‌ نام‌ نوشته‌ شده‌ است‌ (همو، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 47ـ56).11) خلافيّات‌ . بيهقي‌ در اين‌ اثر مسائل‌ مورد اختلاف‌ ميان‌ فقه‌ شافعي‌ و حنفي‌ را بررسي‌ كرده‌ است‌ (همو، 1361 ش‌، مقدمة‌ مهدوي‌ دامغاني‌، ج‌ 1، ص‌ 19). اين‌ كتاب‌ را از آثار برجسته‌، ابتكاري‌ و بي‌نظير بيهقي‌ دانسته‌اند (يافعي‌، ج‌ 3، ص‌ 63؛ صفدي‌، ج‌ 6، ص‌ 354؛ سبكي‌، ج‌ 4، ص‌ 9).12) المدخل‌ الي‌السنن‌ الكبري‌ . مقدمه‌اي‌ است‌ بر السنن‌ الكبري‌ . نسخة‌ خطي‌ اين‌ كتاب‌، به‌ سماع‌ و تأييد برخي‌ از بزرگان‌ اهل‌سنت‌ همچون‌ ابن‌صلاح‌ و حافظ‌ مُزّي‌ رسيده‌ است‌ (احمد بيهقي‌، 1408 ب‌ ، مقدمة‌ عامر احمد حيدر، ص‌ 43ـ44). اين‌ كتاب‌ در كويت‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ (همو، 1408 الف‌ ، مقدمة‌ ابياني‌، ص‌ 6). كتابي‌ به‌ نام‌ معرفة‌ علوم‌ الحديث‌ (علي‌ بيهقي‌، ص‌ 183؛ ياقوت‌ حموي‌، ج‌ 1، ص‌ 805)، نيز به‌ او منسوب‌ است‌.برخي‌ ديگر از آثار چاپ‌ شدة‌ او عبارت‌اند از: الا´داب‌ ؛ القراءة‌ خلف‌ الامام‌ ؛ مناقب‌ الشافعي‌ ؛ الاربعون‌ الصغري‌ ؛ حيات‌ الانبياء في‌ قبورهم‌ ؛ اثبات‌ عذاب‌ القبر ؛ بيان‌ خطأ من‌ أخطأ علي‌ الشافعي‌ (احمد بيهقي‌، 1408 الف‌ ، مقدمة‌ ابياني‌، ص‌ 6ـ7؛ براي‌ آگاهي‌ از ديگر آثار بيهقي‌ رجوع كنيد به زركلي‌، ج‌ 1، ص‌ 116؛ سركيس‌، ج‌ 1، ستون‌ 620ـ621).منابع‌: ابن‌اثير، الكامل‌ في‌ التاريخ‌ ، بيروت‌ 1385ـ1386/1965ـ1966؛ ابن‌خلّكان‌، وفيات‌ الاعيان‌ ، چاپ‌ احسان‌ عباس‌، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ ابن‌عساكر، تبيين‌ كذب‌ المفتري‌ فيما نسب‌ الي‌ الامام‌ ابي‌ الحسن‌ الاشعري‌ ، بيروت‌ 1404/1984؛ ابن‌عماد، شذرات‌ الذّهب‌ في‌ اخبار من‌ ذهب‌ ، بيروت‌ 1399/1979؛ ابن‌كثير، البداية‌ و النهاية‌ ، بيروت‌ 1411/1990؛ عبدالرحيم‌بن‌ حسن‌ اسنوي‌، طبقات‌ الشافعية‌ ، چاپ‌ كمال‌ يوسف‌ حوت‌، بيروت‌ 1407/1987؛ محسن‌ امين‌، اعيان‌ الشيعة‌ ، چاپ‌ حسن‌ امين‌، بيروت‌ 1403/1983؛ احمدبن‌ حسين‌ بيهقي‌، الاعتقاد و الهداية‌ الي‌ سبيل‌ الرشاد علي‌ مذهب‌ السلف‌ و اصحاب‌ الحديث‌ ، چاپ‌ احمد عصام‌ كاتب‌، بيروت‌ 1401/1981؛ همو، دلائل‌ النبوة‌ ، ترجمة‌ محمود مهدوي‌ دامغاني‌، تهران‌ 1361 ش‌؛ همو، كتاب‌ البعث‌ و النشور ، چاپ‌ محمد سعيد ابياني‌، بيروت‌ 1408 الف‌ ؛ همو، كتاب‌ الزهد الكبير ، چاپ‌ عامر احمد حيدر، بيروت‌ 1408 ب‌ ؛ علي‌بن‌ زيد بيهقي‌، تاريخ‌ بيهق‌ ، چاپ‌ احمد بهمنيار، تهران‌ 1345 ش‌، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1361 ش‌؛ مصطفي‌بن‌ عبدالله‌ حاجي‌خليفه‌، كشف‌ الظنون‌ ، بيروت‌ 1410/1990؛ محمدباقربن‌ زين‌العابدين‌ خوانساري‌، روضات‌ الجنات‌ في‌ احوال‌ العلماء و السادات‌ ، چاپ‌ اسدالله‌ اسماعيليان‌، قم‌ 1390ـ1392؛ محمدبن‌ احمد ذهبي‌، سيراعلام‌ النبلاء ، ج‌ 18، چاپ‌ شعيب‌ ارنؤوط‌ و محمد نعيم‌ عرقسوسي‌، بيروت‌ 1406/1986؛ همو، كتاب‌ تذكرة‌ الحفاظ‌ ، حيدرآباد دكن‌ 1388ـ 1390/ 1968ـ1970؛ خيرالدين‌ زركلي‌، الاعلام‌ ، بيروت‌ 1986؛ عبدالوهاب‌بن‌ علي‌ سبكي‌، طبقات‌ الشافعية‌ الكبري‌ ، چاپ‌ محمود محمد طناحي‌ و عبدالفتاح‌ محمدحلو، قاهره‌ 1964ـ1967؛ يوسف‌اليان‌ سركيس‌، معجم‌المطبوعات‌ العربية‌ و المعربة‌ ، قاهره‌ 1346/1928، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1410؛ فؤاد سزگين‌، تاريخ‌ التراث‌ العربي‌ ، ج‌ 1، جزء3، نقله‌ الي‌ العربية‌ محمود فهمي‌ حجازي‌، رياض‌ 1403/1983؛ عبدالكريم‌بن‌ محمد سمعاني‌، الانساب‌ ، چاپ‌ عبدالله‌ عمر بارودي‌، بيروت‌ 1408/1988؛ ابراهيم‌بن‌ محمد صريفيني‌، تاريخ‌ نيسابور: المنتخب‌ من‌ السياق‌ ، چاپ‌ محمد كاظم‌ محمودي‌، قم‌ 1362 ش‌؛ خليل‌بن‌ ايبك‌ صفدي‌، كتاب‌ الوافي‌ بالوفيات‌ ، چاپ‌ س‌.ددرينگ‌، ويسبادن‌ 1392/1972؛ محمدبن‌ محمد غزالي‌، احياء علوم‌الدين‌ ، بيروت‌ 1417؛ محمدبن‌ جعفر كتاني‌، الرسالة‌ المستطرفة‌ ، كراچي‌ 1379/1960؛ عبدالله‌بن‌ اسعد يافعي‌، مرآة‌ الجنان‌ و عبرة‌ اليقظان‌ ، بيروت‌ 1417/1997؛ ياقوت‌ حموي‌، معجم‌ البلدان‌ ، چاپ‌ فرديناند ووستنفلد، لايپزيگ‌ 1866ـ1873، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1965.
نظر شما
مولفان
مرتضي‌ دهقان‌ ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده