بیستگانی‌

معرف

بيستگاني‌ ،# اصطلاح‌ ديواني‌ فارسي‌ در متون‌ قديم‌ به‌ معناي‌ حقوق‌ و جيرة‌ سپاهيان‌، مطابق‌ با عِشْرينيّة‌ عربي‌.به‌ گفتة‌ خوارزمي‌، دايرة‌المعارف‌نگار سدة‌ چهارم‌ (ص‌ 65)، عشرينيّه‌ در خراسان‌ چهاربار در سال‌ پرداخت‌ مي‌شد. قدامة‌بن‌ جعفر (متوفي‌ 337) حقوق‌ سپاهيان‌ را تِسعينيّه‌ مي‌نامد و پرداخت‌ آن‌ را چهاربار در سال‌ يعني‌ هر نود روز يك‌بار ذكر مي‌كند (ص‌16). گرديزي‌ (ص‌ 143) و ابن‌خلّكان‌ (ج‌ 5، ص‌ 464) به‌ نقل‌ از كتاب‌ التاريخ‌ في‌ اخبار ولاة‌ خراسان‌ ابوعلي‌ سلاّ مي‌ (متوفي‌ 300) كه‌ اكنون‌ در دست‌ نيست‌، اظهار مي‌دارند كه‌ در دورة‌ حكومت‌ عمروبن‌ ليث‌ صفّاري‌ (265ـ287) هر سه‌ ماه‌ يك‌بار از سپاهيان‌ سان‌ ديده‌ مي‌شد و حقوق‌ آنان‌ پرداخت‌ مي‌گرديد. ابن‌خلّكان‌ به‌ سابقة‌ اين‌ امر در زمان‌ انوشيروان‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ به‌ نظر بارتولد، اين‌ شباهت‌ تصادف‌ محض‌ نبوده‌ است‌ (بارتولد، ص‌ 221؛ ترجمة‌ فارسي‌، ج‌ 1، ص‌ 478ـ479؛ نيز رجوع کنید به زرّين‌كوب‌، ص‌ 653ـ654).
متن
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده