بیزانس‌ شهر رجوع کنید به قسطنطنیه‌؛ استانبول

معرف

بيزانس‌، شهر رجوع کنید به قسطنطنيه‌؛ استانبول#‌

متن

نظر شما