بیرقدار

معرف

يبي‌ تركي‌ ـ فارسي‌ به‌ معناي‌ «پرچمدار»
متن
بيرقدار ، تركيبي‌ تركي‌ ـ فارسي‌ به‌ معناي‌ «پرچمدار». اين‌ عنوان‌ در نظام‌ عثماني‌ به‌ افسران‌ مختلفي‌ داده‌ مي‌شد كه‌ يا به‌ ارتش‌ فئودالي‌ يا به‌ ارتش‌ سازماني‌ وابسته‌ بودند. به‌ بعضي‌ از سران‌ كشور آلباني‌ نيز كه‌ حكومتشان‌ موروثي‌ بوده‌ بيرقدار گفته‌ مي‌شده‌ است‌. در ارتش‌ فئودالي‌، آلاي‌بيگي‌ (رياست‌ سپاه‌) هر ايالت‌ بيرقداري‌ زير فرمان‌ خود داشته‌ است‌ و در ارتش‌ سازماني‌، در هريك‌ از بلوكهاي‌ (دسته‌هاي‌) سواره‌نظام‌ و در هريك‌ از گردانهاي‌ يني‌چري‌، افسري‌ سمت‌ پرچمدار داشته‌ است‌ كه‌ عادتاً او را بيرقدار و گاهي‌ نيز «عَلَمدار» («عَلَم‌» واژه‌ عربي‌ و معادل‌ بيرق‌ تركي‌) مي‌خوانده‌اند. پرچمدار خاص‌ سلطان‌، يكي‌ از كاركنان‌ عاليرتبة‌ دربار، يعني‌ يكي‌ از «آغا »يان‌ ملتزم‌ ركاب‌ سلطاني‌ بوده‌ كه‌ معمولاً او را، به‌ جاي‌ بيرقدار، «ميرعلم‌» (به‌ جاي‌ اميرالعلم‌) مي‌خوانده‌اند. در اغلب‌ سلسله‌هاي‌ نظامي‌ ترك‌ مسلمان‌، سلطان‌ وظيفة‌ حفاظت‌ پرچم‌ خاص‌ خود را به‌ يكي‌ از افسران‌ عاليرتبه‌ مي‌سپرد كه‌ با همين‌ عنوان‌ يا با عنواني‌ معادل‌ آن‌ يعني‌ «سنجقدار3 »، شناخته‌ مي‌شد.منابع‌:H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic,society and the West, London 1950-1957, I, part I, Index; I A , s.v. "Bayrak" (by M. Fuad Koprulu).
نظر شما
مولفان
بوون‌ ( د. اسلام‌ ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده