بیرجندی‌ علاءالدین‌ شمس‌الدین‌ محمد

معرف

كار اواخر قرن‌ نهم‌ و اوايل‌ قرن‌ دهم‌
متن
بيرجندي‌، علاءالدين‌ شمس‌الدين‌ محمد ، فلزكار اواخر قرن‌ نهم‌ و اوايل‌ قرن‌ دهم‌. احتمالاً نسبت‌ او يا خاندانش‌ از بيرجند بوده‌ است‌. دو كوزة‌ مفرغي‌ با امضاي‌ او ثبت‌ شده‌ است‌، يكي‌ به‌ تاريخ‌ اول‌ رمضان‌ 908 (حراجِ كريستي‌، اكتبر 1972)، ديگري‌، با تاريخِ ] ساختِ [ شوّال‌ 910 كه‌ اكنون‌ در موزة‌ هنر اسلاميِ برلين‌ (ش‌ يك‌، 6052) نگهداري‌ مي‌شود. اين‌ كوزه‌ها بدنة‌ كروي‌، گردن‌ كوتاهِ استوانه‌اي‌ و پاية‌ طوقه‌اي‌ كوتاه‌ دارند، و با خط‌ نگاشته‌ها و نوارهاي‌ كنده‌كاري‌ شده‌ و مفتولهاي‌ نقره‌اي‌، تزيين‌ شده‌اند كه‌ در شكل‌ و تزيينات‌، همانند نمونه‌هاي‌ فلزيِ اواخر عصر تيموري‌ هستند. حكاكيها، كنده‌كاريها و پرداختِ كوزه‌ها را، يك‌ هنرمند انجام‌ داده‌ است‌. كوزه‌اي‌ با شكل‌ و تزيينِ مشابه‌ (استانبول‌، كتابخانة‌ طوپقاپي‌سراي‌، ش‌2/2150) به‌امضاي‌ حسين‌بن‌ (؟) البيرجندي‌ وجود دارد كه‌ ممكن‌ است‌ با علاءالدين‌ خويشاوند بوده‌ باشد.منابع‌ :Christie's, Classical Western, Asiatic Byzantine and Islamic antiquities, October 23, 1972, no. 77; E. Kuhnel, Islamische Kunst aus den Berliner Museen, Berlin 1954, 14, no. 92; L. A. Mayer, Islamic metalworkers and their works, Geneva 1959, 31-32, 47; A. S. Melikian-Shirvani, "Safavid metalwork: a study of continuity", in Studies on Isfahan , II, Iranian studies, Journal of the Society for Iranian Studies 7(1974),545-456
نظر شما
مولفان
بائر ( ايرانيكا ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده