بیرامیه‌ (بایرامیه‌)

معرف

‌ طريقتي‌ كه‌ حاجي‌ بيرام‌ ولي‌ * در اواخر قرن‌ هشتم‌ و نيمة‌ اول‌ قرن‌ نهم‌ در آنقره‌ (آنكارا) بنيان‌ نهاد
متن
بيراميّه‌ (بايراميه‌)، نام‌ طريقتي‌ كه‌ حاجي‌ بيرام‌ ولي‌ * در اواخر قرن‌ هشتم‌ و نيمة‌ اول‌ قرن‌ نهم‌ در آنقره‌ (آنكارا) بنيان‌ نهاد. براساس‌ برخي‌ منابع‌، شجره‌نامة‌ سلسلة‌ بيراميه‌ به‌ بايزيد بسطامي‌ مي‌رسد و با چند واسطه‌ به‌ ابوبكر، خليفة‌ دوم‌، و سپس‌ به‌ رسول‌ اكرم‌ منتهي‌ مي‌شود. اما در شجره‌نامة‌ ديگري‌ كه‌ كاملاً متفاوت‌ از قبلي‌ است‌، تبار اين‌ سلسله‌، از طريق‌ حضرت‌ علي‌ عليه‌السلام‌، به‌ پيامبر صلّي‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ مي‌رسد (حريري‌زاده‌، ج‌2، ص‌221 و بعد).] در اين‌ شجره‌نامه‌، سيداسحاق‌ صفي‌الدين‌ اردبيلي‌ (متوفي‌ 735) مؤسس‌ طريقت‌ صفويه‌ يا اردبيليه‌ و منشعب‌ از طريقت‌ ابهريه‌، طريقت‌ قطب‌الدين‌ ابهري‌، محسوب‌، و بيراميّه‌ شعبه‌اي‌ از صفويه‌ معرفي‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به عيني‌، ص‌ 138ـ140) [ .برخي‌، طريقت‌ بيراميّه‌ را جمع‌ ميان‌ طريقت‌ نقشبنديه‌ و خلوتيه‌ دانسته‌ و گفته‌اند كه‌ به‌ همين‌ دليل‌ بيراميّه‌ هم‌ ذكر خفي‌ را به‌ پيروي‌ از نقشبنديه‌ و هم‌ ذكر جلي‌ را به‌ پيروي‌ از خلوتيه‌ مي‌پذيرد (صاري‌ عبدالله‌ افندي‌، ج‌ 5، ص‌ 175؛ لعلي‌زاده‌، ص‌ 16). برخي‌ نيز بيراميّه‌ را در شمار «ارباب‌ ذكر جلي‌» دانسته‌ و آن‌ را طريقتي‌ منشعب‌ از خلوتيه‌ شمرده‌اند (طاشكوپري‌زاده‌، ج‌1، ص‌ 7). البته‌ طريقت‌ بيراميّه‌ از گرايشهاي‌ ملامتي‌ نيز بركنار نبوده‌ و از همان‌ آغاز تحت‌ تأثير آن‌ قرار داشته‌ است‌، به‌طوري‌ كه‌ بسياري‌ از مشايخ‌ بيراميّه‌ نيز خود را به‌ ملامتيه‌ * منتسب‌ مي‌كردند.بيراميّه‌، به‌ محض‌ وفات‌ بيرام‌ ولي‌، به‌ دوشاخة‌ بزرگ‌ تقسيم‌ گرديد: برخي‌ ذكر جلي‌ را پذيرفتند و پيرو آق‌ شمس‌الدين‌ (متوفي‌ 864)، خليفة‌ بيرام‌ ولي‌، شدند و گروهي‌ ديگر پيرو عمردَده‌ بورسايي‌ (متوفي‌ 880)، از جانشينان‌ ديگر بيرام‌ولي‌، شدند و با ترك‌ ذكر، ورد، لباس‌ خاص‌ و حتي‌ تكيه‌هايي‌ كه‌ محل‌ اجتماع‌ آنان‌ بود، ملاميّه‌ نام‌ گرفتند. طريقة‌ اصلي‌ بيراميّه‌ از زمان‌ آق‌شمس‌الدين‌ گسترش‌ يافت‌ و براي‌ جداكردن‌ خود از ملاميها طريقة‌ خود را بيراميّة‌ شمسيه‌ خواند و ملاميها نيز خود را ملامية‌ بيراميه‌ ناميدند. شاخة‌ سوم‌ يعني‌ جلوتيه‌ را بعدها عزيز محمود هدايي‌ (متوفي‌ 1038)، يكي‌ از خلفاي‌ «افتاده‌» (متوفي‌ 988)، تأسيس‌ كرد.پس‌ از آق‌شمس‌الدين‌، خليفه‌اش‌ ابراهيم‌ تنوري‌، شاخة‌ تنوريه‌ را تأسيس‌ كرد. يكي‌ از خلفاي‌ ابراهيم‌ تنوري‌، ياوْصي‌ محمد محيي‌الدين‌ (متوفي‌ 922)، پدر شيخ‌الاسلام‌ ابوالسعود عمادي‌ (متوفي‌ 982) است‌. همت‌ افندي‌، مؤسس‌ شاخة‌ همّتيه‌، نيز از خلفاي‌ آق‌ شمس‌الدين‌ بود كه‌ در حوالي‌ اَدَنه‌ و مرعش‌ طريقة‌ بيراميّه‌ را اشاعه‌ داد. بدين‌ترتيب‌، از شاخة‌ بيراميّة‌ شمسيه‌ دو شاخة‌ تنوريه‌ و همتيّه‌ جدا شدند. برخي‌، طريقت‌ اشرفيه‌ را نيز كه‌ منسوب‌ به‌ اشرف‌زاده‌ عبدالله‌ رومي‌ ازنيقي‌ است‌، شعبه‌اي‌ از بيراميّه‌ شمرده‌اند (حريري‌زاده‌، ج‌ 1، ص‌ 174) ] اما به‌نظر مي‌رسد كه‌ اين‌ طريقت‌ شاخه‌اي‌ از سلسله‌ قادريّه‌ * باشد (طاهربيگ‌، ج‌ 1، ص‌ 17). از شاخه‌هاي‌ ملامية‌ بيراميه‌، هاشميه‌ است‌ كه‌ آن‌ را امير عثمان‌ هاشمي‌ تأسيس‌ كرد. از شخصيتهاي‌ مهم‌ اين‌ شاخه‌ عبدالرحيم‌ افندي‌ (متوفي‌ 1140)، شاعر و مشهور به‌ حبشي‌زاده‌ بود. شاخة‌ ديگر ملامية‌ بيراميه‌، حمزويّه‌ است‌ كه‌ حمزه‌بالي‌ (متوفي‌ 969) آن‌ را تأسيس‌ كرد و در اطراف‌ بوسني‌ رواج‌ داد. از افراد برجستة‌ اين‌ شاخه‌ صاري‌ عبدالله‌ افندي‌ * (متوفي‌ 1071) شارح‌ مثنوي‌ و عبدالله‌ بوسنوي‌ (متوفي‌ 1054) شارح‌ فصوص‌ است‌ (گولپينارلي‌، ص‌ 203ـ 204، 206) [ .بيراميان‌ شيعه‌ نيستند، اما دوستدار اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام‌اند و بخصوص‌ در شاخة‌ ملاميّة‌ آن‌، تمايلات‌ شيعي‌ بسيار آشكار است‌. بارزترين‌ ويژگي‌ بيراميّه‌ اعتقاد شديد به‌ وحدت‌ وجود است‌. در ساير طريقتها اعتقاد قلبي‌ به‌ وحدت‌ وجود، مرحله‌اي‌ است‌ كه‌ در پايان‌ سلوك‌ مي‌توان‌ به‌ آن‌ رسيد؛ در حالي‌ كه‌ در بيراميّه‌، سالك‌ با اعتقاد به‌ وحدت‌ وجود، سلوك‌ خود را آغاز مي‌كند و مي‌كوشد كه‌ اين‌ اعتقاد را در خود تحقق‌ بخشد. بيرام‌ ولي‌ نيز مراتب‌ سه‌گانة‌ رسيدن‌ به‌ توحيد را دانستن‌ («بيلمك‌»)، يافتن‌ («بولماق‌») و شدن‌ («اولماق‌») دانسته‌ است‌. اين‌ مراتب‌، در رسالة‌ النوريّه‌ و مقامات‌ اولياء آق‌شمس‌الدين‌ ذكر شده‌ است‌.بيراميان‌ در اثناي‌ ذكر خفي‌، روشي‌ به‌ نام‌ «رسيدن‌ به‌ دل‌» دارند كه‌ آن‌ را «صِقال‌» يعني‌ تصفيه‌ و تجلية‌ دل‌ مي‌گويند؛ بدين‌ترتيب‌ كه‌ آنها در هنگام‌ ذكر خفي‌ چشمها را بسته‌، نَفَس‌ را حبس‌ كرده‌ و در معناي‌ ذكر تأمل‌ مي‌كنند؛ در اثناي‌ ذكر، وردي‌ كه‌ بايد خوانده‌ شود مثلاً «لااله‌الاالله‌» دايره‌اي‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ از دل‌ برمي‌آيد (قوس‌ قلبي‌) و باز به‌ دل‌ باز مي‌گردد (قوس‌ آفاقي‌) و در آن‌ استقرار مي‌يابد (صاري‌ عبدالله‌ افندي‌، ج‌ 4، ص‌ 208 و بعد؛ حريري‌زاده‌، ج‌ 1، ص‌ 174 و بعد).تاج‌ (كلاه‌) بيراميّه‌ از نمدِ سفيد است‌ و شش‌ ترك‌ دارد كه‌ اشاره‌ به‌ شش‌ جهت‌ (بالا و پايين‌، چپ‌ و راست‌، جلو و عقب‌) است‌ و بدين‌سان‌ اين‌ طريقت‌، خود را جامع‌ تمام‌ كائنات‌ معرفي‌ مي‌كند.گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ تاج‌ حاجي‌ بيرام‌ ولي‌ تاج‌ دوازده‌ ترك‌ و سرخ‌ رنگ‌ (تاج‌ اردبيلي‌) بوده‌، اما بعدها تاج‌ سفيد مرسوم‌ شده‌ است‌ (هدايي‌، ج‌ 2، ص‌ 174).طريقت‌ بيراميّه‌ در حوالي‌ آنكارا، استانبول‌، ازميت‌، بولي‌، بورسا، اَدَنه‌، مرعش‌ و قَسْطَموني‌ گسترش‌ يافته‌ است‌. محمدعلي‌ عيني‌، خانقاههاي‌ بيراميّه‌ را به‌ استناد رساله‌اي‌ (1256/1840ـ1841) كه‌ در استانبول‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌، در كتاب‌ حاجي‌ بايرام‌ ولي‌ ذكر كرده‌ است‌ (ص‌ 146).منابع‌: كمال‌الدين‌ حريري‌زاده‌، تبيان‌ وسائل‌ الحقائق‌ في‌ بيان‌ سلوك‌ الطرائق‌ ، كتابخانة‌ فاتح‌، كتابهاي‌ ابراهيم‌ افندي‌، ش‌430، 431، 432؛ صاري‌عبدالله‌ افندي‌، جوهرالبداية‌ و درة‌النهاية‌ ، كتابخانة‌ دانشگاه‌، نسخ‌ خطي‌ خالص‌ افندي‌، ش‌4126؛ احمدبن‌ مصطفي‌ طاشكوپري‌زاده‌، شقائق‌ نعمانيّه‌ و ذيللري‌، ج‌ 1: حدائق‌ الشّقائق‌ ، ] ترجمة‌ [ مجدي‌ محمد افندي‌، چاپ‌ عبدالقادر اوزجان‌، استانبول‌ 1989؛ ] بروسه‌لي‌ محمدطاهر بيگ‌، عثمانلي‌ مؤلفلري‌ ، استانبول‌ 1333ـ1342 [ ؛ محمدعلي‌ عيني‌، حاجي‌ بايرام‌ ولي‌ ، استانبول‌ 1343؛ ] عبدالباقي‌ گولپينارلي‌، ملامت‌ و ملامتيان‌ ، ترجمة‌ توفيق‌ ه . سبحاني‌، تهران‌ 1378 ش‌ [ ؛ عبدالباقي‌ لعلي‌زاده‌، سرگذشت‌ ملاميّه‌، ] بي‌جا، بي‌تا. [ ؛ عزيز محمود هدايي‌، واقعات‌ هدائي‌: التّبر المسبوك‌ المشتمل‌ علي‌ ماجري‌ من‌ اللطائف‌ في‌ اثناء السلوك‌ ، كتابخانة‌ سليم‌ آغا اسكدار، كتابهاي‌ هدايي‌، ش‌1؛براي‌ صورت‌ كامل‌ منابع‌ رجوع کنید به د.ا.ترك‌ ، ذيل‌ "Bayramiye" .
نظر شما
مولفان
عبدالباقي‌ گولپينارلي‌ ، با تلخيص‌ از ( د. ا. ترك‌ ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده