بید پای‌ رجوع کنید به کلیله‌ و دمنه‌

معرف

بيد پاي‌ رجوع کنید به كليله‌ و دمنه‌#

متن

نظر شما