بید (فارسی‌ میانه‌ wed اوستایی‌ vaetay ؛ در گویشهای‌ ایرانی‌: پشتو we la بلوچی‌ ged خوانساری‌/ محلا تی‌ vid سرخه‌ای‌/ سنگسری‌/ لاسگردی‌/ نطنزی‌ ¦ i v کردی‌ ¦ i b / i v سمنانی‌ a i v فریزنْدی‌ vej یرنی ‌ ve و جز اینها؛ خویشاوند با سنسکریت‌ vitika و یونانی ‌itea ؛ برای‌ نامهای‌ محلی‌ انواع‌ بید رجوع کنید به دنبالة‌ مقاله‌)
معرف
بيد (فارسي‌ ميانه‌ wed ، اوستايي‌ vaetay ؛ در گويشهاي‌ ايراني‌: پشتو we la ، بلوچي‌ ged ، خوانساري‌/ محلاّ تي‌ vid ، سُرخه‌اي‌/ سَنگسري‌/ لاسگردي‌/ نطنزي‌ ¦ i v ، كُردي‌ ¦ i b / i v ، سمناني‌ a i v ، فَريزَنْدي‌ vej ، يَرَني ‌ ve ، و جز اينها؛ خويشاوند با سنسكريت‌ vitika و يوناني ‌itea ؛ براي‌ نامهاي‌ محلي‌ انواع‌ بيد رجوع کنید به دنبالة‌ مقاله‌)، #نامي‌ مشترك‌ براي‌ همة‌ انواع‌ درختان‌ و درختچه‌هاي‌ جنسِ L. Salix (از خانوادة‌ بيديان‌ ) در فارسي‌.#
متن
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان
حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده