بیخودی‌ رجوع کنید به سکر و صحو؛ فنا و بقا 

معرف

بيخودي‌ رجوع کنید به سكر و صحو؛ فنا و بقا #

متن

نظر شما