بیت جبرین

معرف

روستایی‌بزرگ‌در فلسطین‌، واقع‌در جنوب‌غربی‌بیت‌المقدس‌، میان‌الخلیل‌و غزه‌
متن
بیت‌جِبرین‌، روستایی‌بزرگ‌در فلسطین‌، واقع‌در جنوب‌غربی‌بیت‌المقدس‌، میان‌الخلیل‌و غزه‌. این‌روستا، با ارتفاع‌سیصدمتر از سطح‌دریا، در 26 کیلومتری‌شمال‌غربیِ الخلیل‌واقع‌بود. بیت‌جبرین‌محل‌تلاقی‌راههای‌مهمی‌مانند الخلیل‌ـ بیت‌جبرین‌ـ فالوجه‌و بیت‌جبرین‌ـ زکریا ـ قدس‌یا رمله‌بوده‌است‌( الموسوعة‌الفلسطینیة‌؛ د.ترک‌، ذیل‌مادّه‌؛ شرّاب‌، ص‌ 181).در منابع‌ضبطهای‌متنوعی‌از نام‌این‌روستا وجود دارد؛ چنانکه‌ژوزفوس‌این‌روستا را بگابری‌، و بطلمیوس‌ و پوتینگر آن‌را بِتُگبری‌خوانده‌اند ( د.اسلام‌، چاپ‌دوّم‌،ذیل‌مادّه‌).نام‌عبری‌این‌روستا در تلمود بث‌گبرین‌ضبط‌شده‌ است‌. در عهدعتیق‌، اشاره‌ای‌به‌این‌نام‌دیده‌نمی‌شود؛ اما به‌حوریان‌اشاره‌رفته‌است‌که‌در غارهای‌این‌منطقه‌زندگی‌می‌کرده‌اند. برخی‌برآن‌اند که‌واژة‌«حور» با واژه‌عبری‌«حُر» (آزاد) خلط‌شده‌و در نتیجه‌حوریان‌به‌«انسانهای‌آزاد» تعبیر شده‌اند، و محل‌اسکان‌آنها «بِث‌گبرین‌»، «شهر حُر» نامیده‌شده‌است‌. واژة‌«بث‌گبرین‌» را صلیبیان‌به‌«بث‌گبریم‌»، «بث‌جبلین‌» یا «جبلین‌» تغییر دادند و سپس‌در زبان‌عربی‌به‌صورت‌«جبرین‌» یا «جبّارین‌» درآمد ( د. اسلام‌؛ د. ترک‌، همانجاها). این‌نام‌، در برخی‌منابع‌عربی‌بیت‌جبرین‌(طبری‌، ج‌ 2، جزء3، ص‌ 209؛ یاقوت‌حموی‌، ج‌ 1، ص‌ 776؛ ابن‌اثیر، ج‌ 2، ص‌ 499) و در برخی‌بیت‌جبریل‌(مقدسی‌، ص‌ 155، 174؛ قلقشندی‌، ج‌ 3، ص‌ 429، ج‌ 4، ص‌ 177) ضبط‌شده‌است‌.پیشینة‌تاریخی‌ . بیت‌جبرین‌، به‌سبب‌موقعیت‌جغرافیاییِ منطقه‌، از دیرباز اهمیت‌بسیاری‌داشته‌است‌. عمالقة‌کنعانی‌یکی‌از قدیمترین‌شهرهای‌فلسطین‌را در آنجا بنا نهادند، و در حدود 500 ق‌ م‌از قلاع‌ادومیها بود ( الموسوعة‌الفلسطینیة‌، همانجا). برپایة‌منابع‌، نام‌یونانی‌و لاتینی‌این‌شهر الئوتروپولیس‌بوده‌است‌که‌حاکمان‌آن‌برای‌خود سکه‌می‌زده‌، و بر منطقه‌ای‌وسیع‌مسلط‌بوده‌اند و شهر رفاه‌ و رونق‌چشمگیری‌داشته‌و از شهرهای‌بزرگ‌فلسطین‌بوده‌است‌. موزائیکهای‌رومی‌ـ بیزانسیِ کشف‌شده‌در این‌محل‌مؤید این‌امر است‌( د.اسلام‌، همانجا). همچنین‌گفته‌می‌شود که‌دراین‌دوران‌بیت‌جبرین‌چندین‌بار ویران‌و سپس‌بنا شده‌است‌( الموسوعة‌الفلسطینیة‌، همانجا).بیت‌جبرین‌در 15 یا 16 به‌دست‌عمروبن‌عاص‌فتح‌شد (بلاذری‌، ص‌ 188؛ ابن‌اثیر، همانجا). یعقوبی‌بیت‌جبرین‌را شهری‌کهن‌خوانده‌و ساکنان‌آن‌را قومی‌از قبیلة‌جُذام‌دانسته‌است‌(ص‌ 108). ظاهراً پس‌از فتح‌، این‌شهر تا حدی‌اهمیت‌خود را از دست‌داد، اما به‌صورت‌مرکز ناحیه‌ای‌در «جُندِ» فلسطین‌باقی‌ماند و همچنان‌توقفگاه‌بازرگانان‌بر سر راه‌اورشلیم‌و غزه‌بود. به‌گزارش‌راهب‌استفانِ مار سابا ، الئوتروپولیس‌در 180/796 در اثنای‌جنگی‌میان‌قبایل‌عرب‌کاملاً ویران‌گردید؛ ولی‌این‌قول‌را باید با قید احتیاط‌تلقی‌کرد؛ زیرا اندکی‌بعد، مقدسی‌بیت‌جبرین‌را مرکز تجاری‌ناحیة‌داروم‌خوانده‌است‌(ص‌ 174؛ د.اسلام‌، همانجا؛ مرمرجی‌ص‌ 51 ـ 52).جایگاه‌جغرافیایی‌و اهمیت‌نظامی‌این‌شهر سبب‌شد که‌صلیبیان‌ـ که‌در آغاز شهر را ویران‌کرده‌بودند ـ به‌بازسازی‌آن‌بپردازند و در 528/1134، در آنجا قلعه‌ای‌محکم‌برای‌محافظت‌از مرز مملکت‌بیت‌المقدس‌در جانب‌مصر و جلوگیری‌از پیشرفت‌مسلمانان‌، بنا کنند ( د.اسلام‌، همانجا). پس‌از آن‌، صلاح‌الدین‌ایوبی‌بین‌583 تا588 شهر را تصرف‌و قلعه‌را منهدم‌کرد (حنبلی‌، ج‌ 1، ص‌ 327؛ ابن‌اثیر، ج‌ 11، ص‌ 546؛ قلقشندی‌، ج‌ 4، ص‌ 177؛ یاقوت‌حموی‌؛ د.اسلام‌؛ د.ترک‌، همانجاها). سپس‌صلیبیان‌در پی‌پس‌گرفتن‌آن‌برآمدند، اما صلاح‌الدین‌با آنان‌مقابله‌کرد (ابن‌اثیر، همانجا؛ حنبلی‌، ج‌ 1، ص‌ 386). صلیبیان‌برخی‌مناطق‌را که‌سلطان‌صلاح‌الدین‌فتح‌کرده‌بود، دوباره‌تصرف‌کردند و در 626 پیمانی‌میان‌آنان‌با الملک‌الکامل‌، ناصرالدین‌محمّد، بسته‌شد که‌بر اساس‌آن‌، برخی‌از نواحی‌که‌بعداز فتح‌سلطان‌صلاح‌الدین‌ایوبی‌دردست‌آنها باقی‌مانده‌بود، همچنان‌به‌آنان‌واگذار می‌شد؛ و لذا بیت‌جبرین‌در تصرف‌صلیبیان‌باقی‌ماند (قلقشندی‌، ج‌ 3، ص‌ 429). در 642/ 1244، بیبرس‌اول‌، سلطان‌مملوکی‌، قلعه‌را بازسازی‌کرد. بنا به‌کتیبة‌بالای‌دروازة‌قلعه‌، شهر و قلعه‌برای‌آخرین‌بار در 958 مرمت‌شده‌است‌( د.ترک‌، همانجا). ظاهراً در دورة‌ممالیک‌، این‌شهر دوران‌شکوفایی‌خود را می‌گذرانده‌و در دورة‌عثمانی‌از توابع‌شهر الخلیل‌به‌شمار می‌رفته‌است‌. در عهد قیمومت‌انگلیس‌بر فلسطین‌، در آنجا قلعه‌ای‌نظامی‌مشابه‌قلعة‌الخلیل‌بنا گردید. در این‌دوران‌، مساحت‌اراضی‌بیت‌جبرین‌به‌185 ، 56 «دونوم‌» (هر دونوم‌940 مترمربع‌) می‌رسید و کشت‌و زرع‌غلات‌و زیتون‌کاری‌در آنجا و پیرامونش‌رواج‌داشت‌. جمعیت‌آن‌در 1301 ش‌/ 1922، 420 ، 1 تن‌؛ و در 1324 ش‌/ 1945، 430 ، 2 تن‌بوده‌است‌؛ و دو مدرسه‌، یک‌درمانگاه‌و مرکز حمل‌و نقل‌شهری‌در آنجا وجود داشت‌. در 1327 ش‌/ 1948 رژیم‌اسرائیل‌بیت‌جبرین‌را اشغال‌کرد و اهالی‌را از آنجا راند و آنجا را ویران‌کرد؛ سپس‌در 1328 ش‌/1949 در یک‌کیلومتری‌غرب‌آنجا شهرک‌بیت‌جفرین‌را بنا کرد و به‌دلیل‌آثار تاریخی‌رومی‌و روم‌شرقی‌موجود در آنجا، از صنعت‌جهانگردی‌این‌ناحیه‌بهره‌می‌برد (الموسوعة‌الفلسطینیة‌، همانجا).منابع‌: ابن‌اثیـر، الکامل‌فی‌التاریخ‌، بیروت‌1399ـ1402/ 1979ـ 1982؛ احمدبن‌یحیی‌بلاذری‌، فتوح‌البلدان‌، چاپ‌عبدالله‌أنیس‌ طبّاع‌و عمرأنیس‌طبّاع‌، بیروت‌1407/1987؛ مجیرالدین‌عبدالرحمان‌بن‌محمد حنبلی‌، الانس‌الجلیل‌بتاریخ‌القدس‌و الخلیل‌، نجف‌1386/1966، چاپ‌افست‌قم‌1368 ش‌؛ محمد محمدحسن‌شرّاب‌، معجم‌بلدان‌فلسطین‌، دمشق‌1407/1987؛ محمدبن‌جریر طبری‌، تاریخ‌طبری‌: تاریخ‌الامم‌والملوک‌، بیروت‌1413/1992؛ احمدبن‌علی‌قلقشندی‌، صبح‌الاعشی‌، قاهره‌] تاریخ‌مقدمه‌1383/ 1963 [ ؛ اوغسطین‌بن‌یوسف‌مرمرجی‌، بلدانیّة‌فلسطین‌العربیّة‌، چاپ‌محمد خلیل‌باشا، بیروت‌1407/ 1987؛ محمدبن‌احمد مقدسی‌، احسن‌التقاسیم‌فی‌معرفة‌الاقالیم‌، چاپ‌دخویه‌، لیدن‌1967؛ الموسوعة‌الفلسطینیة‌، دمشق‌1984؛ یاقوت‌حموی‌، معجم‌البلدان‌، چاپ‌فردیناند ووستنفلد، لایپزیگ‌1866ـ1873، چاپ‌افست‌تهران‌1965؛ احمدبن‌اسحاق‌یعقوبی‌، البلدان‌، ترجمة‌محمدابراهیم‌آیتی‌، تهران‌1356 ش‌؛, TA,sv. "Beyt dibr in (by J. Sourdel-Thomine s.v."Beyt cibrin¦EI2.
نظر شما
مولفان
گروه جغرافیا ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده