بیان (اصطلاح علم اصول ) رجوع کنید به مجمل و مبین

معرف

بیان‌ (اصطلاح‌ علم‌ اصول‌)، رجوع کنید به مجمل‌ و مبیّن‌#

متن

بیان‌ (اصطلاح‌ علم‌ اصول‌)، رجوع کنید به مجمل‌ و مبیّن‌

نظر شما