حقیقت و مجاز رجوع کنید به مجاز (۲)

معرف

حقیقت و مجاز رجوع کنید به مجاز (2)#

متن

نظر شما