حقیقت متشرعه/ متشرعیه رجوع کنید به حقیقت

معرف

حقیقت متشرعه/ متشرعیه رجوع کنید به حقیقت

متن

نظر شما