حصین بن بدر رجوع کنید به زبرقان بن بدر

معرف

حَصین‌بن بدر رجوع کنید به زبرقان‌بن بدر#

متن

نظر شما