حصیری سمرقندی رجوع کنید به بساطی سمرقندی

معرف

حصیری‌سمرقندى رجوع کنید به بساطی‌ سمرقندى#

متن

نظر شما