حصه رجوع کنید به وجود

معرف

حِصّه رجوع کنید به وجود#

متن

نظر شما