حسین بن دلدار علی رجوع کنید به نقوی رضوی

معرف

حسین‌بن دلدار على رجوع کنید به نقوى رضوى،

متن

نظر شما