حسن بن سوار رجوع کنید به ابن خمار

معرف

حسن‌بن سوار رجوع کنید به ابن‌خُمّار#

متن

نظر شما