بهکر رجوع کنید به بکر

معرف

بهکّر رجوع کنید به بَکّر#

متن

نظر شما