بهق رجوع کنید به برص

معرف

بَهَق‌ رجوع کنید به بَرَص‌#

متن

نظر شما