بهرامی مهدی

معرف

باستان‌شناس‌ و استاد دانشگاه‌ تهران‌
متن
بهرامی‌، مهدی‌ ، باستان‌شناس‌ و استاد دانشگاه‌ تهران‌. در 1284 ش‌ به‌ دنیا آمد. نخست‌ نزد پدرش‌ به‌ تحصیل‌ پرداخت‌ (نجم‌آبادی‌، ص‌ 225). در 1302 ش‌ در دارالمعلمین‌ مرکزی‌ از محضر استادانی‌ چون‌ عیسی‌ صدیق‌ بهره‌ جست‌ (صدیق‌، ص‌ 69). در مهر 1307، هنگامی‌ که‌ معلم‌ تاریخ‌ و جغرافیا بود، با نخستین‌ کاروان‌ دانشجویان‌ اعزامی‌ به‌ اروپا به‌ فرانسه‌ رفت‌ ( اطلاعات‌ در یک‌ ربع‌ قرن‌ ، ص‌ 38؛ خاطرات‌ و اسناد ، ص‌ 272) و در رشتة‌ باستان‌شناسی‌ به‌ تحصیل‌ پرداخت‌. چندی‌ بعد، به‌ آلمان‌ رفت‌ و ازدواج‌ او با بانویی‌ آلمانی‌ سبب‌ شد که‌ دولت‌ از پرداخت‌ مخارج‌ تحصیل‌ به‌ او خودداری‌ کند. بهرامی‌ هنگام‌ اقامت‌ در آلمان‌ به‌ استخدام‌ موزة‌ برلن‌ درآمد. در 1314 ش‌ برای‌ اتمام‌ رسالة‌ خود به‌ فرانسه‌ رفت‌ و در 1316 ش‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌ و استاد باستان‌شناسی‌ دانشگاه‌ تهران‌ و دانشسرای‌ عالی‌ شد. او مدتی‌ بعد از بنیانگذاری‌ موزة‌ ایران‌ باستان‌ (1314 ش‌) برای‌ شناسایی‌ و طبقه‌بندی‌ آثار قدیمی‌ کوشش‌ فراوان‌ کرد. بهرامی‌ زبانهای‌ ایرانی‌ باستان‌ را نزد هرتسفلد فراگرفته‌ بود و به‌ انگلیسی‌، آلمانی‌ و فرانسه‌ تسلط‌ کامل‌ داشت‌ (بهنام‌، ص‌ 422ـ423). افزون‌ بر مقالات‌ متعدد (رجوع کنید به آینده‌ ، ج‌ 3، ش‌ 13، شهریور و مهر 1324؛ پیام‌ نو ، سال‌ 2، ش‌ 10، مرداد 1325؛ مهر ، سال‌ 6، ش‌ 5، مهر 1317؛ یادگار ، سال‌ 1، ش‌3 و 5، سال‌ 2، ش‌ 6)، آثاری‌ چون‌: تاریخ‌ صنایع‌ ایران‌ ، راهنمای‌ گنجینة‌ قرآن‌ و یکه‌ صورت‌سازی‌ در نقاشی‌ قرون‌ اخیر از او به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. بهرامی‌ در 1330 ش‌ در تهران‌ درگذشت‌ (مشار، ج‌ 6، ستون‌ 378) و در گورستان‌ ظهیرالدوله‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد.منابع‌: اطلاعات‌ در یک‌ ربع‌ قرن‌ ، تهران‌: روزنامة‌ اطلاعات‌، 1329 ش‌؛ حسین‌ بهنام‌، «دکتر مهدی‌ بهرامی‌»، دانش‌ ، سال‌2، ش‌8 (آذر1330)؛ خاطرات‌ و اسناد ، چاپ‌ سیف‌الله‌ وحیدنیا، تهران‌ 1369 ش‌؛ عیسی‌ صدیق‌، «تدریس‌ در دارالمعلمین‌ مرکزی‌ و مدرسة‌ حقوق‌»، در بزرگداشت‌ مشاهیر فرهنگ‌ ایران‌: ویژة‌ عیسی‌ صدیق‌ ، گردآوری‌ و تنظیم‌ ویلما طوما، تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ خانبابا مشار، مؤلفین‌ کتب‌ چاپی‌ فارسی‌ و عربی‌ ، تهران‌ 1340ـ1344 ش‌؛ محمود نجم‌آبادی‌، «طب‌ دارالفنون‌ و کتب‌ درسی‌ آن‌»، در امیرکبیر و دارالفنون‌: مجموعة‌ خطابه‌های‌ ایراد شده‌ در کتابخانة‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد دانشگاه‌ تهران‌ ، چاپ‌ قدرت‌الله‌ روشنی‌ زعفرانلو، تهران‌ 1354 ش‌.
نظر شما
مولفان
مهین فهیمی ,
گروه
هنرومعماری ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده