بهرامشاه الملک الامجدبن فرخ شاه بن شاهانشاه بن ایوب

معرف

نوة‌ برادر صلاح‌الدین‌
متن
بهرامشاه‌ ، الملک‌الامجدبن‌ فرخ‌شاه‌بن‌ شاهانشاه‌بن‌ ایوب‌، نوة‌ برادر صلاح‌الدین‌. با مرگ‌ پدرش‌ در 578، صلاح‌الدین‌ امارت‌ بَعْلْبَک‌ * را به‌ او داد (عمادالدین‌ کاتب‌، گ‌36ر، که‌ ابوشامه‌، ص‌ 33ـ34 نیز از او پیروی‌ کرده‌ است‌) و پس‌ از مرگ‌ صلاح‌الدین‌ و تقسیم‌ شدن‌ قلمرو ایوبی‌، بهرامشاه‌ بعلبک‌ را حفظ‌ کرد و از آن‌ پس‌ ظاهراً همواره‌ دست‌ نشاندة‌ وفادار امیرانِ ایوبی‌ حاکم‌ بر دمشق‌ بوده‌ است‌ (ابن‌واصل‌، ذیل‌ سالهای‌ 599، 603، 606، 618، 623). وی‌ در پایان‌ حیات‌ خود با رقبایی‌ روبرو شد که‌ الملک‌العزیز عثمان‌، امیر بانیاس‌ * و پسر الملک‌ العادل‌، از آنان‌ حمایت‌ می‌کرد. در برابر آنان‌، الناصر داوود، صاحب‌ دمشق‌، به‌ پشتیبانی‌ از بهرامشاه‌ برخاست‌، اما چون‌ الملک‌ الکامل‌ و الملک‌الاشرف‌ برای‌ بیرون‌ آوردن‌ دمشق‌ از دست‌ داوود، اختلافات‌ خود را کنار گذاشتند، بهرامشاه‌ قربانی‌ شد. الاشرف‌، پس‌ از ده‌ ماه‌ محاصره‌، سرانجام‌ بعلبک‌ را به‌ قلمرو خود افزود و بهرامشاه‌ به‌ دمشق‌ رفت‌ (626) و سال‌ بعد به‌ دست‌ غلامی‌ که‌ از او کینه‌ای‌ در دل‌ داشت‌ کشته‌ شد (همان‌، ذیل‌ سالهای‌ 625ـ627؛ سبط‌ ابن‌جوزی‌، ص‌ 441).بهرامشاه‌ در میان‌ معاصرانش‌ کمتر به‌ امیری‌ و بیشتر به‌عنوان‌ برجسته‌ترین‌ ادیب‌ دودمان‌ ایوبی‌ شناخته‌ می‌شد. او مجلس‌ کوچکی‌ از ادبا تشکیل‌ داده‌ بود و خود دیوان‌ شعری‌ داشت‌ که‌ موجود است‌ اما هنوز چاپ‌ نشده‌ است‌ (رِکابی‌، ص‌ 221 و پانویس‌3).منابع‌: ابن‌واصل‌، مُفرَّج‌ الکروب‌ فی‌ اخبار بنی‌ ایوب‌ ، قاهره‌ 1953ـ1972؛ ابوشامه‌، کتاب‌ الروضتین‌ فی‌ اخبارالدولتین‌ ، چاپ‌ ابوالسعود، قاهره‌ 1287ـ1288/1870ـ1871؛ سبط‌ ابن‌جوزی‌، مرآة‌ الزمان‌ ، چاپ‌ جوت‌؛ عمادالدین‌ کاتب‌، البرق‌ الشامی‌ ، نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ بودلیان‌، ش‌425 Marsh ؛J. Rikabi, La poإsie profane sons les Ayyubides.نیزEI 2 , s.v. "Ayyu ¦bids" (by Cl. Cahen); H. Gottschalk, A l-Malik al-Ka ¦mil , 111, 129-130, with notes.
نظر شما
مولفان
کلود کاهن ( د. اسلام ) ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده