بهتایی (بتایی ) رجوع کنید به شاه عبدالطیف بهتایی

معرف

بِهتایی‌ (بتایی‌) رجوع کنید به شاه‌عبدالطیف‌ بهتایی‌#

متن

نظر شما