بهتان رجوع کنید به کردها کردستان

معرف

بهتان‌ رجوع کنید به کردها، کردستان‌#

متن

نظر شما