حسا رجوع کنید به احساء

معرف

حَسّا رجوع کنید به اَحساء#

متن

نظر شما