بوزجانی درویش علی

معرف

صوفی‌ خراسانی‌ قرن‌ دهم‌
متن
بوزجانی‌، درویش‌علی‌ ، صوفی‌ خراسانی‌ قرن‌ دهم‌. نسبت‌ او به‌ بوزجان‌ * است‌، و وی‌ از خادمان‌ آستان‌ شیخ‌ احمد جام‌ (متوفی‌ 536) و مرید خواجه‌ عزیزالله‌ نقشبندی‌ (متوفی‌ 902) بوده‌ است‌ (بوزجانی‌، روضة‌ الریاحین‌ ، مقدمة‌ مؤیّد، ص‌ 13ـ14). شجرة‌ طریقت‌ خواجه‌ عزیزالله‌ به‌واسطة‌ سعدالدین‌ کاشغری‌ (متوفی‌860) و علاءالدین‌ عطار (متوفی‌ 820) به‌ سر سلسلة‌ نقشبندیه‌، خواجه‌ بهاءالدین‌ * نقشبند (متوفی‌791)، می‌رسد (بوزجانی‌، روضة‌ الریاحین‌ ، ص‌ 124). بیش‌ از این‌ دربارة‌ شرح‌ حال‌ و زندگانی‌ او اطلاعی‌ در دست‌ نیست‌.فهرست‌ برخی‌ از مصنّفات‌ وی‌، که‌ از بیشتر آنها جز نام‌ اطلاع‌ دیگری‌ باقی‌ نمانده‌، موجود است‌ (رجوع کنید به نوشاهی‌، ص‌ 226ـ227). از جملة‌ آثار اوست‌: احادیث‌ اربعین‌ به‌ فارسی‌؛ خزائن‌ الاسرار ، به‌ فارسی‌ دربارة‌ مذهب‌ علما و صوفیه‌ و حکما در معرفت‌ ذات‌ و صفات‌ و افعال‌ حق‌ تعالی‌ (دانش‌پژوه‌، دفتر نهم‌، ص‌ 18؛ نوشاهی‌، همانجا)؛ رشحات‌القدس‌ فی‌ شرح‌ نفحات‌ الانس‌ به‌ فارسی‌، گزارشی‌ از نفحات‌ الانس‌ من‌ حضرات‌ القدس‌ عبدالرحمان‌ جامی‌. بوزجانی‌ در این‌ گزارش‌ حواشی‌ جامی‌ و شاگرد او عبدالغفور لاری‌ (متوفی‌912) را بر نفحات‌ الانس‌ عیناً نقل‌ کرده‌ است‌. بخش‌ بدیع‌ این‌ گزارش‌، شرح‌ حال‌ 55تن‌ از مریدان‌ و بازماندگان‌ شیخ‌ احمد جام‌ است‌ که‌ بوزجانی‌ به‌ قلم‌ خود بر آنها افزوده‌ است‌ (گ‌ 392ـ554). نیمة‌ اول‌ نسخة‌ خطی‌ این‌ کتاب‌، از آغاز نفحات‌ تا پایان‌ شرح‌ حال‌ شیخ‌ ابوالقاسم‌ بشر یاسین‌، در کتابخانة‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ شمارة‌ 2963 موجود است‌ (ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌، ج‌ 10، بخش‌ اول‌، ص‌ 407ـ 408)؛ روضة‌ الریاحین‌ به‌ فارسی‌ در شرح‌ حال‌ و مناقب‌ شیخ‌ احمد جام‌ و فرزندان‌ و نوادگان‌ اوست‌ (بوزجانی‌، روضة‌الریاحین‌ ، مقدمة‌ مؤیّد، ص‌ 7).منابع‌: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌، فهرست‌ کتابخانة‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ، ج‌ 10، بخش‌ اول‌، تألیف‌ عبدالحسین‌ حائری‌، تهران‌ 1347 ش‌؛ درویش‌ علی‌ بوزجانی‌، رشحات‌ القدس‌ فی‌ شرح‌ نفحات‌ الاُنس‌ ، نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، ش‌ 2963؛ همو، روضة‌ الریاحین‌ ، چاپ‌ حشمت‌ مؤید، تهران‌ 1345 ش‌؛ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، نسخه‌های‌ خطی‌، دفتر نهم‌، تهران‌ 1358 ش‌؛ عارف‌ نوشاهی‌، «دو یادداشت‌ دربارة‌ شیخ‌ احمدجام‌»، آینده‌ ، سال‌ 18، ش‌1ـ6 (فروردین‌ ـ شهریور 1371).
نظر شما
مولفان
عارف نوشاهی ,
گروه
فلسفه ,
رده موضوعی
جلد 4
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده