بورکلوجه مصطفی رجوع کنید به بدرالدین بن قاضی سماونه

معرف

بورکلوجه‌ مصطفی‌ رجوع کنید به بدرالدین‌بن‌ قاضی‌ سماونه‌#

متن

نظر شما