بنی مناصیر (مفرد آن : منصوری )

معرف

نام‌ شماری‌ از قبایل‌ یا شاخه‌هایی‌ از قبیلة‌ مستقل‌ ساکن‌ در مشرق‌ و جنوب‌ عربستان‌، عراق‌، اردن‌، سودان‌ و الجزایر
متن
بَنی‌مناصیر (مفرد آن‌: منصوری‌)، نام‌ شماری‌ از قبایل‌ یا شاخه‌هایی‌ از قبیلة‌ مستقل‌ ساکن‌ در مشرق‌ و جنوب‌ عربستان‌، عراق‌، اردن‌، سودان‌ و الجزایر. شاخة‌ عربستانی‌ این‌ قبیله‌، دست‌کم‌ مدّعی‌اند که‌ نسلشان‌ از طریق‌ قُوَیْنِم‌، به‌ قحطان‌ می‌رسد و بدین‌سان‌ در اصل‌ از نسب‌ «عرب‌ عارِبه‌» یا اعراب‌ حقیقی‌اند. هم‌ اینان‌ و هم‌ شاخة‌ اردنی‌ این‌ قبیله‌، بر خود می‌بالند که‌ اصلاً مسیحی‌اند و نامشان‌ از نام‌ نصارا مشتق‌ شده‌ است‌. ازینرو، ممکن‌ است‌ که‌ اصل‌ و منشأ این‌ قبیله‌ از یمن‌ باشد، گرچه‌ نامشان‌ در هیچیک‌ از نوشته‌ها و نسبنامه‌های‌ عربستان‌ جنوبی‌ نیامده‌ است‌.دربارة‌ بنی‌مناصیر منطقة‌ هلال‌ خصیب‌ و سودان‌، نوشته‌های‌ زیادی‌ وجود ندارد، فقط‌ گفته‌اند آنهایی‌ که‌ در اردن‌ به‌ سر می‌برند (البَلْقاء)، با بنوجَرومیه‌، و آنهایی‌ که‌ در عراق‌ ساکن‌اند با قبیلة‌ مهم‌ و بزرگ‌ بنوشَمَّر پیوستگی‌ دارند. در الجزایر، مناصیر ساکن‌ در امتداد ساحل‌ میان‌ تِنِس‌ و شرشل‌ ، ظاهراً با بربرها درآمیخته‌اند (دربارة‌ زبان‌ آنها رجوع کنید به باسه‌، 1890؛ همو، 1885؛ همو، 1892، ص‌ 37ـ84؛ دستن‌ ، جاهای‌ متعدد).در عربستان‌ شرقی‌ و جنوبی‌، بنی‌مناصیر، در تمام‌ کنارة‌ جنوبی‌ رُبع‌ الخالی‌، از مرز عُمان‌ تا نجران‌ با مسافت‌ تقریبی‌ 600 ، 1 کیلومتر، با بنومُرَّه‌ که‌ تا دورة‌ نوسازی‌ به‌ داشتن‌ گله‌های‌ بسیار زیبای‌ شتر مشهور بودند، هم‌مرزند. مناصیر از خاندان‌ سعودی‌ حمایت‌ می‌کنند، ولی‌ وهّابی‌ نیستند و پیرو مذهب‌ مالکی‌اند.منابع‌: ] عمررضا کحاله‌، معجم‌ قبایل‌ العرب‌ ، بیروت‌ 1402/1982، ج‌ 3، ص‌ 1140ـ1141 [ ؛R. Basset, Loqman berbةre , Paris 1890; idem, "Notes de lexicographie berbةre", JA (1885); idem, "berbةres dans le dialecte des Beni Menacer", Giornale Soc. Asiat . Ital. , VI (1892); E. Destaing, Dict. franµais-berbةre , Paris 1914; A. Hamilton, The kingdom of Melchior , London 1949; Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates , London 1982; H. St. J. B. Philby, The Empty Quarter , New York 1933.
نظر شما
مولفان
گدس ( د. اسلام ، متن فرانسوی ) ,
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده