بنی محارب غزوه رجوع کنید به ذات الرقاع غزوه

معرف

بنی‌مُحارب‌، غزوه‌ رجوع کنید به ذات‌ الرقاع‌، غزوه‌#

متن

نظر شما