بنی سویف

معرف

مرکز «محافظه‌» (= استان‌) بنی‌سویف‌، در شمال‌ مصرِ علیا، از شهرهای‌ کرانة‌ غربی‌ نیل‌، در 110 کیلومتری‌ جنوب‌ قاهره‌
متن
بنی‌سُوَیف‌ ، مرکز «محافظه‌» (= استان‌) بنی‌سویف‌، در شمال‌ مصرِ علیا، از شهرهای‌ کرانة‌ غربی‌ نیل‌، در 110 کیلومتری‌ جنوب‌ قاهره‌. به‌ گفتة‌ سخاوی‌ (متوفی‌ 902؛ ج‌ 4، ص‌ 303)، نام‌ قدیم‌ آن‌ «بِنُمْسُوَیه‌» بوده‌ که‌ در تداول‌ عام‌ به‌ بنی‌سویف‌ تغییر یافته‌ است‌ ( ] قس‌ شیروانی‌، ص‌ 168 [ ؛ «منفسویه‌» در التحفة‌ السنیّة‌ ابن‌جیعان‌، ص‌ 172، و «منقوسنة‌» در انتصارِ ابن‌دُقماق‌، ج‌ 2، ص‌ 10، احتمالاً باید مُصَّحَف‌ «بنمسویه‌» باشد).در عهد نهمین‌ و دهمین‌ سلسلة‌ فراعنه‌ (حدود 2160 تا 2040 ق‌ م‌)، هراکلئوپولیس‌ (اهناسیة‌ المدینة‌ امروزی‌) در شانزده‌ کیلومتری‌ غرب‌ بنی‌سویف‌، پایتخت‌ شاهانی‌ بود که‌ بر مصر سفلی‌ و میانه‌ فرمان‌ می‌راندند. در هزارة‌ اول‌ پیش‌ از میلاد، خاندانی‌ لیبیایی‌ در آنجا سکنی‌ گزیدند و با تأسیس‌ بیست‌ و دومین‌ سلسلة‌ فراعنه‌ (950 تا 730 ق‌ م‌) بر سراسر مصر تسلط‌ یافتند. بنی‌سویف‌ گرچه‌ بعدها اهمیت‌ سیاسی‌ خود را از دست‌ داد، باز هم‌ مورد توجه‌ بود، و در زمان‌ محمدعلی‌پاشا (1220ـ1264) اهمیت‌ خود را بازیافت‌. هنگامی‌ که‌ مصر به‌ تعدادی‌ «مدیریّه‌» (استان‌، و بعد «محافظه‌») تقسیم‌ شد، بنی‌سویف‌ مرکز دومین‌ استان‌ مصر علیا گردید که‌ از سه‌ «مرکز» تشکیل‌ می‌شد و خودِ استان‌ نیز همین‌ نام‌ را یافت‌.بنی‌سویف‌ در حال‌ حاضر، مرکز کشاورزی‌ بسیار معتبری‌ است‌ و فعالیتهای‌ بازرگانی‌ و صنعتی‌ این‌ شهر نیز عمدتاً با کشاورزی‌ مربوط‌ است‌. آبیاری‌ با استفاده‌ از نهر بزرگ‌ و دائمی‌ بحر یوسف‌ صورت‌ می‌گیرد. این‌ شهر در کنار راه‌آهن‌ و جادة‌ اصلی‌ کرانة‌ نیل‌ قرار گرفته‌ و با راه‌آهن‌ به‌ مجتمع‌ تأسیسات‌ کشاورزی‌ واحة‌ اَلْفَیّون‌ و از طریق‌ جاده‌ای‌ فرعی‌ به‌ دیرهای‌ قبطی‌ کرانة‌ بحر احمر می‌پیوندد. مقام‌ شیخه‌ حوریّه‌ که‌ در جامع‌ البحر، کهنترین‌ مسجد شهر، قرار دارد زیارتگاه‌ اهالی‌ است‌. جمعیت‌ این‌ شهر طبق‌ سرشماری‌ ش‌/ 1983، 500 ، 142 تن‌ بوده‌ است‌.منابع‌: ابن‌جیعان‌، کتاب‌ التحفة‌ السنیة‌ بأسماء البلاد المصریة‌ ، مصر 1974؛ ابن‌دقماق‌، کتاب‌ الانتصار لواسطة‌ عقدالامصار ، بولاق‌ 1310/ 1893، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ] محمدبن‌عبدالرحمان‌ سخاوی‌، الضّوء اللاّ مع‌ لاهل‌ القرن‌ التّاسع‌ ، قاهره‌، بی‌تا.؛ زین‌العابدین‌بن‌اسکندر شیروانی‌، بستان‌ السیاحة‌، یا، سیاحت‌نامه‌ ، تهران‌ 1315 [ ؛ علی‌پاشا مبارک‌، الخطط‌ التوفیقیة‌ الجدیدة‌ لمصرالقاهرة‌ و مدنها و بلادها القدیمة‌ والشهیرة‌ ، ج‌9، ص‌92 به‌ بعد؛A. Boinet Bey, Dictionnaire gإographique de l'Egypte, Cairo 1899, 120; Guides Bleus, Egypt 1956, 251.
نظر شما
مولفان
بِکِر ( د. اسلام ) ، با اضافاتی از ( بریتانیکا ) ,
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده