بنی خالد

معرف

نام‌ چند طایفه‌ و خاندان‌ بزرگ‌ عرب‌ و عرب‌تبار ایران‌ و عثمانی‌ و بعضی‌ از کشورهای‌ عربی‌
متن
بنی‌خالد ، نام‌ چند طایفه‌ و خاندان‌ بزرگ‌ عرب‌ و عرب‌تبار ایران‌ و عثمانی‌ و بعضی‌ از کشورهای‌ عربی‌. قدیمترین‌ آنان‌ بنی‌خالدبن‌ مالک‌ است‌ که‌ خالد نخع‌ نامیده‌ می‌شد و نیای‌ بزرگ‌ طوایف‌ نخعی‌ است‌ (ابن‌عنبه‌، ص‌ 56). دو طایفة‌ دیگر به‌ نام‌ بنی‌خالدِ ساکن‌ شام‌ و عربستان‌ از جملة‌ طوایف‌ قدیم‌ آن‌ نواحی‌ به‌ شمار می‌آیند.طوایف‌ بنی‌خالد شام‌، مرکب‌ از چادرنشینان‌ و یکجانشینانی‌ هستند که‌ در اراضی‌ شرقی‌ حِمْص‌ و حَماة‌ در کشور سوریه‌ به‌ سر می‌برند. گروهی‌ از این‌ طایفه‌ در اردن‌ سکونت‌ دارند و تابستان‌ را در وادی‌ یَرموک‌ و کنار رودخانة‌ یرموک‌، قسمتی‌ از مرز اردن‌ و سوریه‌، می‌گذرانند (کحاله‌، ج‌ 1، ص‌ 325ـ326).طوایف‌ بنی‌خالد عربستان‌، در سواحل‌ جنوبی‌ خلیج‌فارس‌ و در ناحیة‌ اَحساء سکونت‌ داشتند. ریاست‌ و حکومت‌ اَحساء پیش‌ از تسلط‌ ملک‌ عبدالعزیزبن‌ محمدبن‌ سعود (حک : 1179ـ 1218) بر آن‌ سرزمین‌، با مشایخ‌ بنی‌خالد بود. از مراکز اصلی‌ بنی‌خالد، بندر قَطیف‌ در احساء بود (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 327، پانویس‌؛ ویلسون‌، ص‌ 287؛ سدیدالسلطنه‌، ص‌ 488). طوایف‌ بنی‌خالد دهها سال‌ پیش‌ از آنکه‌ احساء به‌ تصرف‌ ابن‌سعود درآید، در سمت‌ شمال‌ انتشار یافته‌ و از بادیه‌های‌ قطیف‌ تا حوالی‌ بصره‌ پیش‌ رفته‌ بودند (غفاری‌ کاشانی‌، ص‌ 346). چنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ گروههایی‌ از این‌ طایفة‌ بزرگ‌ پیش‌ از حکومت‌ زندیان‌ و احتمالاً در طول‌ سدة‌ یازدهم‌ به‌ خوزستان‌ وارد شدند و در اطراف‌ شط‌العرب‌ استقرار یافتند. شیخ‌سعدون‌ بنی‌خالد در 1107 از شاه‌سلطان‌ حسین‌ اجازه‌ خواست‌ که‌ از راه‌ احساء به‌ سفر حج‌ رود (نصیری‌، ص‌ 143). همو در 1108 دعوت‌ شیخ‌مانع‌ مُنْتَفِق‌، حاکم‌ آن‌ طوایف‌ را برای‌ حمله‌ به‌ بصره‌ پذیرفت‌ و حدود هزار نفر از جنگجویان‌ خود را به‌ محاصرة‌ بصره‌ فرستاد. این‌ جنگ‌ بی‌نتیجه‌ بود و جنگجویان‌ بنی‌خالد ناگزیر به‌ مساکن‌ خود بازگشتند (همان‌، ص‌ 179ـ 180).در 1190، صادق‌خان‌ زند که‌ مأمور تصرف‌ شهر بصره‌ شده‌ بود، به‌ محاصرة‌ آن‌ شهر پرداخت‌. طوایف‌ بنی‌خالد که‌ در همسایگی‌ بصره‌ سکونت‌ داشتند، به‌ حمایت‌ از مردم‌ برخاستند (غفاری‌ کاشانی‌، ص‌ 346ـ347؛ پری‌، ص‌ 263ـ265). نسبت‌ این‌ مردم‌ با طوایف‌ بنی‌خالد اطراف‌ بصره‌ قطعی‌ نیست‌، ازینرو بعضی‌ پژوهشگران‌ معاصر دربارة‌ طایفة‌ بنی‌خالد، از طوایف‌ باوی‌ به‌ گونه‌ای‌ یاد می‌کنند که‌ گویی‌ بازماندة‌ همان‌ طایفة‌ بزرگ‌ و قدیمی‌ بنی‌خالد است‌ (عزیزی‌ بنی‌طرف‌، ص‌ 50، 73). در فهرستی‌ که‌ در اواسط‌ سدة‌ سیزدهم‌ از طوایف‌ باوی‌ فراهم‌ شده‌ است‌، طایفه‌ای‌ به‌ نام‌ بنی‌خالد وجود دارد که‌ به‌ اتفاق‌ طوایف‌ زرقان‌ از اطاعت‌ شیخ‌عقیل‌، حاکم‌ طوایف‌ باوی‌، و همکاری‌ با منوچهرخان‌ معتمدالدوله‌ خودداری‌ کرده‌ و به‌ شیخ‌ثامر کعبی‌، متحد محمدتقی‌خان‌ چهارلنگ‌، پیوستند ( سیری‌ در قلمرو بختیاری‌ ، ص‌ 83، 86).ظاهراً طایفة‌ بنی‌خالد، از طوایف‌ منطقة‌ جراحی‌ خوزستان‌ که‌ مرکزشان‌ قصبة‌ خلف‌آباد است‌، از همین‌ طوایف‌اند. جمعیت‌ این‌ طایفه‌ در 1336 ش‌ بالغ‌ بر دویست‌ خانوار بود که‌ در اطراف‌ رودخانة‌ جراحی‌ به‌ چادرنشینی‌ و روستانشینی‌ اشتغال‌ داشتند. ریاست‌ این‌ مردم‌ در همان‌ سالها با شیخ‌محمودبن‌ جاسم‌ بود که‌ ظاهراً مورداعتماد مقامات‌ اداری‌ و نظامی‌ خوزستان‌ بود (ستارمنش‌، ص‌ 20).یکی‌ دیگر از گروههای‌ معروف‌، خاندان‌ بنی‌خالدبن‌ ولید است‌ که‌ در ایران‌ و عثمانی‌ و بعضی‌ از کشورهای‌ عربی‌ خاورمیانه‌ سکونت‌ داشتند. از جملة‌ آنان‌ خالدیان‌ قزوین‌ است‌ که‌ یک‌ شاخة‌ آنان‌ از فومن‌ بدانجا آمده‌ بودند. سعدالدین‌ قتلغ‌ خواجه‌ و جَدّ او شیخ‌نورالدین‌ گیل‌ که‌ هر دو از بزرگان‌ صوفیه‌ به‌ شمار می‌آمدند اصلاً از خالدیان‌ قزوین‌ بودند (حمدالله‌ مستوفی‌، ص‌ 797، 801 ـ802).شاخة‌ دیگر خالدیان‌ قزوین‌ از زنجان‌ به‌ قزوین‌ مهاجرت‌ کرده‌ بودند. خواجه‌ صدرالدین‌ احمد خالدی‌ زنجانی‌ مشهور به‌ صدرجهان‌ (مقتول‌ در 697)، وزیر معروف‌ ایلخانان‌ مغول‌، از این‌ خاندان‌ بود. برادر او، قطب‌الدین‌ حمد، ملقب‌ به‌ قطب‌ جهان‌ قاضی‌القضات‌ ایران‌ بود و فرزندانش‌ منصب‌ قضاوت‌ قزوین‌ را داشتند (همان‌، ص‌ 802). برخی‌ دیگر از خاندانهای‌ معروف‌ و حکومتگر که‌ به‌ خالدبن‌ ولید نسب‌ می‌رساندند، به‌ نامهای‌ دیگر شهرت‌ داشتند، از جمله‌ خاندان‌ حکومتگر قزل‌احمدلو که‌ از 690 تا 866 امارت‌ نواحی‌ قَسْطَمُونی‌ و سینوپ‌ و بُرغلو واقع‌ در شمال‌ ترکیه‌ و کنارة‌ دریای‌ سیاه‌ را بر عهده‌ داشتند و به‌ اسفندیاریان‌ و اسفندیار اوغلی‌ مشهور بودند (هامر ـ پورگشتال‌، ج‌2، ص‌ 1297، 1448ـ 1449؛ زامباور، ص‌ 224ـ225؛ روملو، ج‌ 1، ص‌ 398ـ399، 574). مصطفی‌پاشا سرعسکر عثمانی‌ در جنگ‌ با شهسواران‌ مالت‌ در 973 و برادرش‌ شمسی‌پاشا، شاعر عثمانی‌ و از ندیمان‌ سلطان‌ مراد سوم‌، بازماندگان‌ این‌ خاندان‌ بودند (رجوع کنید به هامر ـ پورگشتال‌، ج‌ 2، ص‌ 1296ـ1299، 1448).منابع‌: ابن‌عنبه‌، الفصول‌ الفخریّة‌ ، چاپ‌ جلال‌الدین‌ محدث‌ اُرموی‌، تهران‌ 1363 ش‌؛ جان‌ ر. پری‌، کریم‌خان‌ زند ، ترجمة‌ علی‌محمد ساکی‌، تهران‌ 1365 ش‌؛ حمدالله‌بن‌ ابی‌بکر حمدالله‌ مستوفی‌، تاریخ‌ گزیده‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ نوائی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ حسن‌ روملو، احسن‌ التواریخ‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ نوائی‌، ج‌ 11، تهران‌ 1349 ش‌؛ ادوارد ریترفون‌ زامباور، نسب‌نامة‌ خلفا و شهریاران‌ و سیر تاریخی‌ حوادث‌ اسلام‌ ، ترجمه‌ و تحشیة‌ محمدجواد مشکور، تهران‌ 1356 ش‌؛ محسن‌ ستارمنش‌، «جغرافیای‌ عشایری‌ منطقة‌ خوزستان‌»، نامة‌ ماهانة‌ ژاندارمری‌ ، سال‌ 10، ش‌ 2 (فروردین‌ 1337)؛ محمدعلی‌بن‌ احمد سدیدالسلطنه‌، تاریخ‌ مسقط‌ و عمان‌، بحرین‌ و قطر و روابط‌ آنها با ایران‌ ، چاپ‌ احمد اقتداری‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ سیری‌ در قلمرو بختیاری‌ و عشایر بومی‌ خوزستان‌ ، گزارشات‌ منتشر نشده‌ای‌ از سر اوستن‌ هنری‌ لایارد... ] و دیگران‌ [ ، ترجمه‌ و حواشی‌ از مهراب‌ امیری‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ یوسف‌ عزیزی‌ بنی‌طرف‌، قبایل‌ و عشایر عرب‌ خوزستان‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛ ابوالحسن‌ غفاری‌ کاشانی‌، گلشن‌ مراد ، چاپ‌ غلامرضا طباطبایی‌ مجد، تهران‌ 1369 ش‌؛ عمررضا کحاله‌، معجم‌ قبائل‌ العرب‌ القدیمة‌ و الحدیثة‌ ، بیروت‌ 1402/ 1982؛ محمدابراهیم‌بن‌ زین‌العابدین‌ نصیری‌، دستور شهریاران‌: سالهای‌ 1105 تا 1110 ه .ق‌ پادشاهی‌ شاه‌ سلطان‌ حسین‌ صفوی‌ ، چاپ‌ محمدنادر نصیری‌ مقدم‌، تهران‌ 1373ش‌؛ آرنولد تالبوت‌ ویلسون‌، خلیج‌فارس‌ ، ترجمة‌ محمد سعیدی‌، تهران‌ 1366 ش‌؛ یوزف‌ فون‌ هامر ـ پورگشتال‌، تاریخ‌ امپراطوری‌ عثمانی‌ ، ترجمة‌ میرزا زکی‌ علی‌آبادی‌، چاپ‌ جمشید کیانفر، تهران‌ 1367ـ 1369 ش‌.
نظر شما
مولفان
علی پورصفر قصابی نژاد ,
گروه
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده