بنی ثعلبه رجوع کنید به ذات الرقاع غزوه

معرف

بنی‌ثعلبه‌ رجوع کنید به ذات‌ الرقاع‌، غزوه‌#

متن

نظر شما