بنی اسرائیل سوره رجوع کنید به اسراء سوره

معرف

بنی‌اسرائیل‌، سوره‌ رجوع کنید به اسراء، سوره‌#

متن

نظر شما