بنیاد سینمایی فارابی

معرف

نهادی‌ غیردولتی‌، غیرانتفاعی‌ و عام‌المنفعه‌ که‌ در زمینة‌ امور سینمایی‌ کشور فعالیت‌ می‌کند
متن
بنیاد سینمایی‌ فارابی‌ ، نهادی‌ غیردولتی‌، غیرانتفاعی‌ و عام‌المنفعه‌ که‌ در زمینة‌ امور سینمایی‌ کشور فعالیت‌ می‌کند. این‌ بنیاد در واقع‌ قائم‌مقام‌ باشگاه‌ سینمایی‌ فارابی‌ سابق‌ ـ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ فرهنگ‌ و هنر سابق‌ ـ است‌ که‌ در حال‌ حاضر با نظارت‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بازوهای‌ اجرایی‌ سیاستها و جهت‌گیریهای‌ فرهنگی‌ ـ هنری‌ امور سینمایی‌ کشور عمل‌ می‌کند (بنیاد سینمایی‌ فارابی‌، اساسنامه‌ ، مادة‌ یک‌). این‌ بنیاد همچنین‌ در فرهنگ‌ نوین‌ سینمایی‌ ایران‌ نقش‌ هماهنگ‌کننده‌ دارد و در زمینة‌ تولید و توزیع‌ فیلم‌ در داخل‌ و خارج‌ از کشور فعالیت‌ می‌کند (همانجا). کمک‌ به‌ خودکفایی‌ سینمای‌ ایران‌ و رفع‌ مشکلات‌ اقتصادی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ تولید فیلم‌ از وظایف‌ این‌ بنیاد است‌ (بهشتی‌، ص‌ 14). بنیاد سینمایی‌ فارابی‌ تا 1377 ش‌ بیش‌ از چهل‌ عنوان‌ کتاب‌ در زمنیة‌ فیلم‌ و سینما منتشر کرده‌ است‌ و نشریات‌ دوره‌ای‌ آن‌ نیز عبارت‌اند از: فصلنامة‌ سینمایی‌ فارابی‌ (از 1367 ش‌)؛ ماهنامة‌ گزارش‌ فارابی‌ (قبل‌ از 1377 ش‌ با نام‌ صنعت‌ تصویر منتشر می‌شد)؛ نشریة‌ مردم‌ و سینما (از 1377 ش‌).منابع‌: بنیاد سینمایی‌ فارابی‌، اساسنامة‌ بنیاد سینمایی‌ فارابی‌ ، تهران‌ 1358 ش‌؛ محمد بهشتی‌، «گفتگو با سیدمحمد بهشتی‌»، فیلم‌ ، سال‌ 3، ش‌ 12 (خرداد 1363).
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده