بنیاد امورمهاجرین جنگ تحمیلی

معرف

نام‌ بعدی‌ «بنیاد جنگزدگان‌» که‌ در 1360 ش‌، برای‌ برنامه‌ریزی‌ و هماهنگی‌ فعالیتهای‌ کمک‌رسانی‌ و تأمین‌ نیازهای‌ مادی‌ و معنوی‌ مهاجران‌ جنگ‌ عراق‌ با ایران‌ تأسیس‌ شد
متن
بنیاد امورمهاجرین‌ جنگ‌ تحمیلی‌ ، نام‌ بعدی‌ «بنیاد جنگزدگان‌» که‌ در 1360 ش‌، برای‌ برنامه‌ریزی‌ و هماهنگی‌ فعالیتهای‌ کمک‌رسانی‌ و تأمین‌ نیازهای‌ مادی‌ و معنوی‌ مهاجران‌ جنگ‌ عراق‌ با ایران‌ تأسیس‌ شد. «بنیاد جنگزدگان‌» به‌ دستور محمدعلی‌ رجایی‌، نخست‌وزیر وقت‌، زیرنظر وزارت‌ کشور، به‌ سرپرستی‌ سیدمصطفی‌ میرسلیم‌ معاون‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ وزارت‌ کشور، ایجاد شد و اساسنامة‌ آن‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسید (شورای‌ هماهنگی‌ تبلیغات‌ دولت‌، ص‌ 841). این‌ بنیاد بعداً با نام‌ «بنیاد امور مهاجرین‌ جنگ‌ تحمیلی‌» در چارچوب‌ نظام‌ تشکیلاتی‌ دولت‌ و زیرنظر وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ به‌ انجام‌ وظایف‌ خود ادامه‌ داد («گزارشی‌ از عملکرد بنیاد امور مهاجرین‌ جنگ‌ تحمیلی‌»، ص‌ 8 ـ 9). وظایف‌ و برنامه‌های‌ این‌ بنیاد در شش‌ محور متمرکز می‌شد: برنامه‌های‌ رفاهی‌، شامل‌ پرداخت‌ مستمری‌، کمک‌ به‌ آوارگان‌ تحت‌ پوشش‌ امور اجتماعی‌، حمایت‌ اقتصادی‌ از طلاّ ب‌ و دانشجویان‌ آوارة‌ جنگی‌؛ برنامة‌ اسکان‌، شامل‌ پرداخت‌ اجاره‌بها، هزینة‌ تعمیرات‌ مجتمعها، شهرکها و خوابگاههای‌ مهاجران‌ جنگی‌ و احداث‌ خانه‌ برای‌ آنها در استانهای‌ جنگزده‌؛ برنامة‌ تعلیم‌ و تربیت‌؛ برنامة‌ امور هنری‌ برای‌ حفظ‌ و توسعة‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ در میان‌ جنگزدگان‌؛ برنامة‌ بهداشتی‌، شامل‌ سرپرستی‌ مهاجران‌ معلول‌ و سالمند، کودکان‌ بی‌سرپرست‌، خرید لوازم‌ بهداشتی‌، اعزام‌ بیماران‌ مهاجر به‌ بیمارستانهای‌ داخل‌ یا خارج‌ از کشور؛ اشتغال‌زایی‌ و کاریابی‌، به‌منظور ساماندهی‌ و بهبود شرایط‌ زندگی‌ مهاجران‌ جنگی‌ (شورای‌ هماهنگی‌ تبلیغات‌ دولت‌، ص‌ 851). این‌ بنیاد، پس‌ از پایان‌ جنگ‌ تحمیلی‌ و بازگشت‌ تدریجی‌ مهاجران‌ به‌ مناطق‌ خود، در 1369 ش‌ در «ستاد بازسازی‌ و نوسازی‌ مناطق‌ جنگزده‌» ادغام‌ شد. ستاد مزبور از 1376 ش‌ با عنوان‌ «دفتر امور مناطق‌ بازسازی‌ شدة‌ جنگ‌ تحمیلی‌» به‌ کار خود ادامه‌ داده‌ است‌.منابع‌: شورای‌ هماهنگی‌ تبلیغات‌ دولت‌. دبیرخانه‌، کارنامة‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در سال‌ 1367 ، تهران‌ 1368 ش‌؛ «گزارشی‌ از عملکرد بنیاد امورمهاجرین‌ جنگ‌ تحمیلی‌»، رسالت‌ ، ش‌ 474، 7 شهریور 1366.
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده