بنه رجوع کنید به بیانه

معرف

بِنه‌ رجوع کنید به بیّانه‌#

متن

نظر شما