بنومخْلد

معرف

خاندانی‌ مشهور از راویان‌ و فقیهان‌ اندلس‌
متن
بنومَخْلَد ، خاندانی‌ مشهور از راویان‌ و فقیهان‌ اندلس‌. این‌ فرمودة‌ پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ که‌ «انا بُعِثتُ معلماً» (من‌ آموزگار مبعوث‌ شدم‌)، از طریق‌ این‌ خاندان‌، با ده‌ پشت‌ پسر از پدر، نقل‌ شده‌ است‌. نامهای‌ آنان‌ به‌ترتیب‌ از پسر به‌ پدر مطابق‌ با سند روایت‌ چنین‌ است‌: ابوالقاسم‌ احمد، یزید، عبدالرحمان‌، احمد، محمد، احمد مخلد، عبدالرحمان‌، احمد، بقی‌بن‌ مخلدبن‌ یزید قرطبی‌ (مقری‌، ج‌ 2، ص‌ 575). هر چند شهرت‌ این‌ خاندان‌ مرهون‌ بقی‌ * بن‌ مخلد است‌، اما نیای‌ اعلای‌ آنان‌، مخلدبن‌ یزید، نیز در ریُّه‌ قاضی‌ بود و در سلطنت‌ امیر عبدالرحمان‌ دوم‌ در نیمة‌ اول‌ قرن‌ سوم‌، حکم‌ می‌راند ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «مخلد، بنو»). مقری‌ (همانجا) به‌ نقل‌ از ابن‌حَیّان‌، سلسله‌ سند روایت‌ مذکور را، به‌ لحاظ‌ کثرت‌ روایت‌ پسران‌ از پدران‌، بی‌نظیر دانسته‌ است‌. فرزند بلافصل‌ بقی‌بن‌ مخلد، به‌ نام‌ احمد با کنیة‌ اباعمر یا ابوعبدالله‌، فقیه‌، محدث‌ و عارفی‌ در اندلس‌ بود که‌ «قاضی‌الجماعه‌» شد و در 324 درگذشت‌. (ضبی‌، ص‌ 160، ش‌ 385). ابوالحسن‌ عبدالرحمان‌ بن‌محمدبن‌ احمدبن‌مخلدبن‌ بقی‌ نیز از این‌ خاندان‌ بوده‌ است‌ و از راویان‌ به‌ شمار می‌آید (همان‌، ص‌ 344، ش‌ 984).دو تن‌ دیگر از این‌ خاندان‌ عبارت‌اند از: احمدبن‌ محمدبن‌ احمدبن‌ بقی‌بن‌ مخلد (446ـ532) مشهور به‌ ابوالقاسم‌ قرطبی‌، فقیه‌ و محدث‌ قرن‌ پنجم‌ و ششم‌ (همان‌، ص‌ 154، ش‌ 359)؛ ابوالقاسم‌بن‌ بقی‌ که‌ ابوعبدالله‌ محمدبن‌ سراقه‌ شاطبی‌ (592 ـ 662) از او نقل‌ حدیث‌ کرده‌ (مقری‌، ج‌ 2، ص‌ 64) و اشعاری‌ در مذمت‌ دنیا از او حکایت‌ شده‌ است‌ (همان‌، ج‌ 3، ص‌ 228).منابع‌: احمدبن‌ یحیی‌ ضبّی‌، بغیة‌ الملتمس‌ فی‌ تاریخ‌ رجال‌ اهل‌ الاندلس‌ ، مادرید 1884؛ احمدبن‌ محمد مقری‌، نفح‌ الطیّب‌ ، چاپ‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌ 1388/ 1968؛EI 2 , s.v. "Makhlad, Banu ¦ " (by E. Levi-Provenµal).
نظر شما
مولفان
محمدباقر کریمیان ,
گروه
قرآن و حدیث ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده