بنور

معرف

شهری‌ کهن‌ در مشرق‌ پنجابِ هند
متن
بَنُور ، شهری‌ کهن‌ در مشرق‌ پنجابِ هند. در َ34، ْ30 عرض‌ شمالی‌ و َ47، 76 طول‌ شرقی‌ واقع‌ است‌ و بیش‌ از چهارده‌ کیلومتر تا اَنباله‌ و 32 کیلومتر تا سرهِند فاصله‌ دارد. نام‌ باستانیِ سانسکریتِ آن‌ وَهنی‌یور بوده‌ که‌ طی‌ قرنها به‌ صورت‌ بَنی‌یور و سرانجام‌ بنور درآمده‌ است‌. خرابه‌های‌ بنور تا چَت‌ * (شهر باستانی‌ دیگری‌ که‌ ویرانه‌های‌ آن‌ باقی‌ است‌)، در شش‌ کیلومتری‌ آن‌، ادامه‌ می‌یابد. نخستین‌بار بابُر ] متوفی‌ 937 [ از این‌ شهر یاد کرده‌ و گفته‌ است‌ که‌ یاسمنهای‌ سفید آن‌ شهرت‌ دارد و از آن‌ عطر تهیه‌ می‌شود که‌ این‌ کار هنوز هم‌ ادامه‌ دارد. بنابه‌ روایات‌، نام‌ باستانی‌ دیگر بنور، پُشپانَگَری‌ و پُشپاوَتی‌ (شهر گلها) بوده‌ است‌ که‌ با نام‌ کنونی‌ آن‌ شباهتی‌ ندارد. در زمان‌ حکومت‌ خاندان‌ سادات‌ (817 ـ 855/ 1414ـ1451) ظاهراً این‌ شهر اهمیت‌ یافته‌ است‌ و حتی‌ تا پیش‌ از تأسیس‌ پاکستان‌ (22 مرداد 1326/ 14 اوت‌ 1947) بیشتر سکنة‌ آن‌ از سادات‌ بوده‌اند. اینان‌، همچون‌ سادات‌ بِلگرام‌، نسب‌ خود را به‌ ابوالفرج‌ واسطی‌ می‌رساندند که‌ گفته‌ می‌شد، پس‌ از کشتار مردم‌ بغداد به‌ فرمان‌ هولاکو، ] متوفی‌ 663 [ در 656، به‌ هند مهاجرت‌ کرده‌ است‌. قبر ملک‌ سلیمان‌خان‌، پدر خَضرخان‌ از حکّام‌ خاندان‌ سادات‌ (817 ـ 824/ 1414ـ1421)، تا 1326 ش‌/ 1947، یعنی‌ تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ محلی‌ به‌ طور جمعی‌ به‌ پاکستان‌ مهاجرت‌ کردند، در آنجا باقی‌ بود. سیدآدم‌ بنوری‌ * (متوفی‌ 1053 در مدینه‌)، از «خلفا»ی‌ طراز اول‌ احمد سرهندی‌ * ، اهل‌ این‌ شهر بود. بنور در اوایل‌ قرن‌ دوازدهم‌/ هجدهم‌، زیر سلطة‌ شیخ‌ بَنْده‌ بَیْراگی‌ که‌ فردی‌ ماجراجو بود قرار داشت‌ و سپس‌ به‌ تصرف‌ سیخها/ سیکهای‌ سینگه‌ پوریا درآمد. در 1177/1763 آلا (آهله‌) سینگه‌ ، رئیس‌ پاتیالا/ پَتیاله‌ ] = ایالت‌ سابق‌ شمال‌ غربی‌ هند [ ، آن‌ را تصرف‌ کرد و تا 1335 ش‌/ 1956، که‌ این‌ ایالت‌ سرانجام‌ به‌ صورت‌ ایالت‌ جدید پنجاب‌ شرقی‌ درآمد، در دست‌ بازماندگان‌ وی‌ باقی‌ بود. این‌ شهر با دو قلعه‌، به‌ نامهای‌ مُغَل‌ و سِکْه‌ ، محافظت‌ می‌شد که‌ خرابه‌های‌ آنها هنوز باقی‌ است‌.منابع‌: علمدار حسین‌ واسطی‌، حدیقة‌ واسطیه‌ ، نسخة‌خطی‌ موجود در کتابخانة‌ ایالتی‌ رامپور؛Abu'l-Fad ¤ l ـ Alla ¦ mi, A ¦ Ý i ¦ n-i Akbar ¦ â tr. H. Blochmann, I, 393-394; Ba ¦ bur, Emperor of India, Memoirs of Baber , tr. Leyden and Erskine, 301; Imperial Gazettee of India , 1909, VI, 414.
نظر شما
مولفان
بزمی انصاری ( د. اسلام ) ,
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده