بنوحسان

معرف

شاخه‌ای‌ از قبیلة‌ کِندِه در جنوب‌ عربستان‌
متن
بَنوحَسّان‌ ، شاخه‌ای‌ از قبیلة‌ کِندِه در جنوب‌ عربستان‌. بنوحسّان‌ در حَضْرَموت‌ می‌زیستند و نسب‌ آنان‌ به‌ حسّان‌بن‌ معاویة‌بن‌حارث‌بن‌ معاویة‌بن‌ ثَوربن‌ مُرتِع‌بن‌ کِنده‌ می‌رسد. یکی‌ از افراد این‌ خاندان‌، عبدالرحمان‌بن‌ علی‌بن‌ (با)حَسّان‌ الحَضرمی‌ (750ـ 818)، صاحب‌ کتاب‌ تاریخ‌ ابن‌حسّان‌ یا تاریخ‌ البهاء است‌ که‌ عبدالله‌بن‌ احمد بامَخْرَمه‌ (833 ـ930) و پسرش‌، الطیّب‌ (870 ـ947) در کتاب‌ رجال‌ خود، قِلاَ دَة‌ النَحر از اثر او بهره‌ برده‌اند. نسخه‌ای‌ از تاریخ‌ ابن‌حسّان‌ * در کتابخانة‌ بودلیان‌ موجود است‌. سَقّاف‌ از سایر آثار او نام‌ برده‌ است‌ که‌ ظاهراً از میان‌ رفته‌اند.قَلقَشَندی‌ (ص‌ 216) از بنوحسّان‌ دیگری‌ یاد کرده‌ است‌ که‌ به‌ عُذْرَة‌بن‌ زیداللات‌، شاخه‌ای‌ از قبیلة‌ کَلب‌، منسوب‌اند.ابن‌حائک‌ در اِکلیل‌ ، از دیگر اعضای‌ این‌ خاندان‌، همراه‌ با تبارنامة‌ آل‌حسّان‌ ذی‌الشَعبَین‌ نام‌ برده‌ است‌ (نسخة‌خطی‌ برلین‌، ج‌ 2، گ‌ 158 پ‌، 159 ر).منابع‌: ابن‌حائک‌، کتاب‌ الاکلیل‌ ، نسخة‌ خطی‌ برلین‌؛ چاپ‌ اسکار لوفگرن‌، در tabih § Sدdarabisches Mus ، اوپسالا 1953، ص‌ 19؛ عبدالله‌بن‌ محمد سقّاف‌، تاریخ‌ الشعراء الحضرمیین‌ ، ج‌ 1، قاهره‌ 1353، ص‌ 74ـ76؛ محمدامین‌ سویدی‌، سبائک‌ الذهب‌ فی‌ معرفة‌ قبائل‌ العرب‌ ، نجف‌ 1345، ص‌ 53؛ ] احمدبن‌ علی‌ قلقشندی‌، نهایة‌الارب‌ فی‌ معرفة‌ انساب‌ العرب‌ ، بیروت‌ 1405/1984 [ ؛O. Lخfgren,"غber Abu ¦ Mah ¤ rama's K ¤ ila ¦ dat al-nah ¤ r", MO , XXV (1931), 120-139; R. B. Serjeant, "Materials for South Arabian history", BSO[A]S , XIII (1950), 299; idem, The Portuguese off the South Arabian coast , Oxford 1963, 53; idem, The Saiyids of H ¤ ad ¤ ramawt , London 1957, II.
نظر شما
مولفان
لوفگرن ( د. اسلام ) ,
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده