بنگن پلی

معرف

ایالت‌ کوچکی‌ در جنوب‌ هند که‌ در 1327ش‌/ 1948 در ایالت‌ مَدْرَس‌ ادغام‌ شد
متن
بَنگن‌پَلّی‌ ، ایالت‌ کوچکی‌ در جنوب‌ هند که‌ در 1327ش‌/ 1948 در ایالت‌ مَدْرَس‌ ادغام‌ شد. بنگن‌پلّی‌، در جنوب‌ تُنگابَهدْرا ، تنها ایالتی‌ بود که‌ حاکم‌ آن‌ یک‌ مسلمان‌ شیعی‌ مذهب‌ بود. در 1327 ش‌/ 1948 وسعت‌ آن‌ حدود 712 کیلومترمربع‌ و جمعیت‌ آن‌ 631 ، 44 تن‌ بود. این‌ ایالت‌ بین‌ َ3 ْ15 و َ29 ْ15 عرض‌ شمالی‌ و َ59 ْ77 و َ22 ْ78 طول‌ شرقی‌ واقع‌ شده‌ است‌.بنگن‌پلّی‌ تاریخی‌ پر حادثه‌ داشته‌ است‌. خاندان‌ حاکم‌ مدعی‌ است‌ که‌ یکی‌ از وزیران‌ شاه‌ عباس‌ دوم‌ از نیاکان‌ پدری‌ آنان‌ بوده‌ است‌ و از طرف‌ خانوادة‌ مادری‌ به‌ یکی‌ از وزیران‌ اورنگ‌ زیب‌ عالمگیر شاه‌ منسوب‌اند. نیای‌ این‌ خاندان‌، میرطاهرعلی‌، از ایران‌ به‌ بیجاپور * مهاجرت‌ کرد و در پی‌ یک‌ سلسله‌ نزاعهای‌ خانوادگی‌ به‌ قتل‌ رسید. بیوه‌ و چهار پسرش‌ به‌ فوجدار مغول‌، اَرکات‌، پناهنده‌ شدند و یکی‌ از پسرانش‌ با نوة‌ جاگیردار (زمیندار، تیولدار) بنگن‌پلّی‌ ازدواج‌ کرد.بنگن‌پلّی‌ چند بار دست‌ به‌ دست‌ شد. در 1053/ 1643 همراه‌ با قسمت‌ بزرگی‌ از قلمرو ویجایانگر تحت‌سلطة‌ بیجاپور درآمد، ولی‌ بزودی‌ تفوق‌ بیجاپور جای‌ خود را به‌ حکومت‌ مغول‌ و فرمانروایی‌ آصف‌جاه‌، نظام‌ حیدرآباد، داد. جاگیردار حسین‌علی‌، به‌ تبعیت‌ از حیدرعلی‌ فرمانروای‌ میسور و زیر لوای‌ او، در چندین‌ جنگ‌ شرکت‌ جست‌ ولی‌ همین‌ که‌ تیپوسلطان‌ جانشین‌ پدرش‌، حیدرعلی‌ شد، حسین‌ علی‌ بنگن‌پلّی‌ را دوباره‌ تصاحب‌ کرد. پس‌ از درگذشت‌ حسین‌، بیوة‌ او به‌ نظامِ حیدرآباد پناهنده‌ شد، و می‌گویند یکی‌ از افراد خاندان‌ حاکم‌، فوجدارِ تیپو را در 1205/ 1790 شکست‌ داد و شهر را متصرف‌ شد. در 1215/ 1800، این‌ جاگیر به‌ موجب‌ پیمان‌ سرینگپتم‌ به‌ استیلای‌ انگلیس‌ در آمد و تا 1255/ 1839 که‌ حکومت‌ هند مستقیماً ادارة‌ آن‌ را به‌ عهده‌ گرفت‌، تابع‌ حکومت‌ مَدْرس‌ باقی‌ ماند.حکومت‌ انگلیس‌ به‌ موجب‌ سند 1862 مسئلة‌ جانشینی‌ فرمانروای‌ بی‌فرزند را تضمین‌ کرد . در 1284/ 1867 عنوان‌ موروثی‌ نواب‌ به‌ جاگیردار بنگن‌پلّی‌ اعطا شد. در جشن‌ پنجاهمین‌ سال‌ ولادت‌ ملکه‌ ویکتوریا، نواب‌ به‌ عنوان‌ عالیجناب‌ مورد خطاب‌ قرار گرفت‌. میرفضل‌علی‌خان‌، آخرین‌ نواب‌ حاکم‌ بر بنگن‌پلّی‌، بعد از ادغام‌ ] بنگن‌پلّی‌ در ایالت‌ مدرس‌ [ درگذشت‌ و این‌ عنوان‌ به‌ فرزند ارشد وی‌ میرغلام‌ علی‌خان‌ رسید.منابع‌:Banganapalle State, its ruler and method of administration; Imperial gazetteer of India; The Indian yearbook and who is who , 1948; A.Vadivelu, The ؤristocracy of southern India , Madras 1903.
نظر شما
مولفان
ه . شروانی ، با اندکی تلخیص و اصلاح از ( د. اسلام ) ,
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده