بنگاه مستقل آبیاری

معرف

سازمانی‌ برای‌ توسعه‌ و اصلاح‌ امور آبیاری‌ کشور
متن
بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌ ، سازمانی‌ برای‌ توسعه‌ و اصلاح‌ امور آبیاری‌ کشور. این‌ بنگاه‌ به‌موجب‌ قانون‌ مصوب‌ 1322ش‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌، تحت‌ نظارت‌ وزارت‌ کشاورزی‌، تأسیس‌ شد (بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌، 1332 ش‌، ص‌ 220؛ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، بخش‌ اول‌، ص‌ ب‌). طبق‌ مادة‌ دوم‌ همین‌ قانون‌، دولت‌ مکلف‌ شد که‌ در سالهای‌ 1322ـ 1332 ش‌، 000 ، 000 ، 45 ریال‌، از طریق‌ بانک‌ کشاورزی‌ و پیشه‌ و هنر در اختیار بنگاه‌ قرار دهد تا صرف‌ توسعة‌ امور آبیاری‌ کشور گردد (بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌، همانجا؛ «بودجه‌ و اعتبارات‌ و عملیات‌ بنگاه‌ کل‌ آبیاری‌»، سند مورخ‌ 28ر12/1320 ش‌، سازمان‌ اسناد ملی‌ ایران‌، ش‌ 240022962). طبق‌ مادة‌ چهارم‌ این‌ قانون‌، وظایف‌ عمدة‌ بنگاه‌ عبارت‌ بود از ایجاد سازمانی‌ برای‌ بررسی‌ امور آبیاری‌ کشور، بررسی‌ و تکمیل‌ ساختمانهای‌ آبیاری‌ و زهکشی‌، یاری‌ دادن‌ به‌مالکان‌ و دهقانان‌ در سدسازی‌ و زهکشی‌ خاک‌، و احداث‌ چاههای‌ آرتزین‌ برای‌ استفاده‌ از آبهای‌ زیرزمینی‌ (بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌، 1332 ش‌، ص‌ 220ـ 221). بنگاه‌ تا پایان‌ 1331ش‌، 21 طرح‌ آبیاری‌ اجرا کرد که‌ مهمترین‌ آنها عبارت‌ بود از : احداث‌ سدهای‌ کوهرنگ‌، گلپایگان‌، میانکنگی‌ سیستان‌، کرخه‌؛ ایجاد تأسیسات‌ آبیاری‌ بندرعباس‌، کارون‌، و تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌ تبریز (همان‌، ص‌ مقدمه‌).بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌ در جریان‌ کار خود، از همکاری‌ سازمان‌ خواربار جهانی‌ ( FAO ) و کمکهای‌ فنی‌ سازمان‌ اقتصادی‌ امریکا (اصل‌ چهار) برخوردار بود (همو، 1335ش‌، ص‌ 4؛ «تقاضای‌ دو حلقه‌ چاه‌ عمیق‌ در بوشهر و جزیرة‌ هِنگام‌ از محل‌ اعتبارات‌ اصل‌ چهار ترومن‌»، سند مورخ‌ 1331 ش‌، سازمان‌ اسناد ملی‌ ایران‌، ش‌ 29300117) و در 1336ش‌، 659 کارمند داشت‌ که‌ زیرنظر وزارت‌ کشاورزی‌ خدمت‌ می‌کردند (جهان‌آرا، ص‌ 18ـ 19، 25، 32).در 1343 ش‌، با تصویبِ قانونِ تشکیل‌ ادارة‌ آب‌ و برق‌ (وزارت‌ نیرو)، بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌ به‌ این‌ اداره‌ پیوست‌ و در 1347ش‌ رسماً از ارکان‌ اصلی‌ ادارة‌ آب‌ و برق‌ شد (ایران‌، وزارت‌ نیرو، ص‌1) و از آن‌ پس‌ با نام‌ شرکتها و سازمانهای‌ آب‌ منطقه‌ای‌ به‌وظایف‌ خود ادامه‌ داد، که‌ تهیة‌ طرحهای‌ تأسیسات‌ آب‌ و نظارت‌ بر اجرا و نحوة‌ بهره‌برداری‌ از آب‌، از آن‌ جمله‌ بود (همان‌، ص‌ 1، 5).بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌ در دهة‌ 1330ـ1340 ش‌ نشریه‌ای‌ به‌ نام‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌ منتشر می‌کرد که‌ حاوی‌ اطلاعات‌ و آمارهایی‌ دربارة‌ رودخانه‌ها، سدها، و منابع‌ آبی‌ ایران‌ در آن‌ سالها بود.منابع‌: ایران‌. وزارت‌ نیرو، تاریخچة‌ تأسیس‌ و تشکیلات‌ سازمانی‌ وزارت‌ نیرو ، تهران‌ 1360ش‌؛ بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌، «آمار سالیانة‌ رودخانه‌ها»، مجلة‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌ ، ش‌ 7 (1335 ش‌)؛ همو، «گزارش‌ اقدامات‌ تا پایان‌ سال‌ 1331»، مجلة‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبیاری‌ ، ش‌ 4 (1332ش‌)؛ غلامعلی‌جهان‌آرا، تاریخچة‌ تشکیلات‌ وزارت‌کشاورزی‌ ، تهران‌ 1372ش‌؛ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، هدف‌، وظایف‌ و پستهای‌ سازمانی‌ وزارت‌ کشاورزی‌ ، بخش‌ اول‌، تهران‌ 1372 ش‌.
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده