بنْده جزایر رجوع کنید به اندونزی

معرف

بَنْدَه‌، جزایر رجوع کنید به اندونزی‌#

متن

نظر شما