بنده رجوع کنید به برده و برده داری

معرف

بنده‌ رجوع کنید به برده‌ و برده‌داری‌#

متن

نظر شما