بندگی رجوع کنید به عبودیت

معرف

بندگی‌ رجوع کنید به عبودیت#‌

متن

نظر شما