بندقی رجوع کنید به قیراط

معرف

بُندقی‌ رجوع کنید به قیراط‌#

متن

نظر شما