بندعضدی رجوع کنید به بندامیر(۱)

معرف

بندعَضُدی‌ رجوع کنید به بندامیر(1)#

متن

نظر شما