بنداری قوام الدین فتح بن علی بن محمد اصفهانی

معرف

مورّخ‌ ایرانیِ قرن‌ هفتم‌
متن
بُنداری‌ ، قوام‌الدین‌ فتح‌بن‌ علی‌بن‌ محمد اصفهانی‌، مورّخ‌ ایرانیِ قرن‌ هفتم‌. وی‌ آثار خود را به‌ عربی‌ می‌نوشته‌ و شهرت‌ اصلی‌ او به‌ سبب‌ تلخیص‌ و تهذیب‌ کتاب‌ زُبدَة‌ النُصرَة‌ و نُخبَة‌ العُصرة‌ ، در تاریخ‌ سلجوقیان‌، تألیف‌ عمادالدین‌ اصفهانی‌ است‌ که‌ پس‌ از زدودن‌ کتاب‌ از برخی‌ آرایشهای‌ ادبی‌، آن‌ را در 623 به‌ شرف‌الدین‌ عیسی‌بن‌ العادل‌ ایوبی‌، الملک‌ المعظَّم‌، هدیه‌ کرد (چاپ‌ هوتسما ، در تواریخ‌ آل‌ سلجوق‌ ، ج‌ 2). به‌ گفتة‌ خودش‌، تاریخ‌ صلاح‌الدین‌ ایوبی‌ به‌ نام‌ البرق‌ الشامی‌ تألیف‌ عمادالدین‌ اصفهانی‌ را تلخیص‌ کرده‌، و بر تاریخ‌ بغدادِ خطیب‌ بغدادی‌ نیز ذیلی‌ نگاشته‌ است‌ (نسخة‌ دستنویس‌ مؤلف‌ مورخ‌ 639 در کتابخانة‌ ملی‌ پاریس‌، بخش‌ عربی‌، ش‌ 6152 موجود است‌). وی‌ شاهنامة‌ فردوسی‌ را به‌ عربی‌ برگردانید و در 624 به‌ الملک‌ المعظّم‌ تقدیم‌ کرد (چاپ‌ عبدالوهاب‌ عزّام‌، قاهره‌ 1350). از زندگی‌ او، که‌ ظاهراً در شام‌ و عراق‌ گذشته‌ است‌، اطلاع‌ دیگری‌ نداریم‌. تاریخ‌ وفات‌ وی‌ نیز نامعلوم‌ است‌.منابع‌: تواریخ‌ آل‌ سلجوق‌ ، چاپ‌ مارتین‌ تئودر هوتسما، لیدن‌ 1886ـ 1909، مقدمه‌؛Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Leiden 1943-1949, I, 321, Supplementband, Leiden 1937-1942, I, 554(که‌ نویسنده‌ در تمیز کتابی‌ به‌ نام‌ تاریخ‌ بغداد از ذیل‌ خطیب‌ به‌ خطا رفته‌ است‌، رجوع کنید به همان‌، ص‌ 563).
نظر شما
مولفان
هوتسما و کاهن ( د. اسلام ) ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده