بندار(۲)

معرف

سرکردة‌ شورشیان‌ گنجه‌ در طغیان‌ 628 در برابر جلال‌الدین‌ * خوارزمشاه‌ (حک : 617ـ 628)
متن
بندار(2) ، سرکردة‌ شورشیان‌ گنجه‌ در طغیان‌ 628 در برابر جلال‌الدین‌ * خوارزمشاه‌ (حک : 617ـ 628). بندار در غیبت‌ جلال‌الدین‌ خوارزمشاه‌، زمام‌ امور گنجه‌ را به‌ دست‌ گرفت‌. کسانی‌ که‌ در این‌ شهر سر به‌ شورش‌ برداشته‌ بودند، خوارزمیان‌ گنجه‌ را کشتند و اموال‌ مردمی‌ را که‌ با آنها همراه‌ نمی‌شدند مصادره‌ کردند. جلال‌الدین‌خوارزمشاه‌ منشی‌ و مترسّل‌ خود، نورالدین‌ محمد نسوی‌ نویسندة‌ کتاب‌ سیرة‌جلال‌الدین‌ ، که‌ وقایع‌ دورة‌ سلطنت‌ او و نیز واقعة‌ همین‌ شورش‌ را در کتابش‌ ثبت‌ کرده‌ است‌، و خان‌ بِردی‌ حاجب‌ خاص‌ خود را به‌ ناحیة‌ شیز در نزدیکی‌ گنجه‌ فرستاد و شورشیان‌ را به‌ اطاعت‌ خواند و از عواقب‌ کار ترساند، اما شورش‌ فرو ننشست‌. جلال‌الدین‌ خوارزمشاه‌ خود به‌ شیز آمد و توسط‌ فرستادگانش‌ وعدة‌ عفو و احسان‌ داد، اما به‌ نتیجه‌ نرسید؛ بندار به‌ عزم‌ جنگ‌ از شهر بیرون‌ آمد و تیری‌ چند به‌ سراپردة‌ جلال‌الدین‌ خوارزمشاه‌ افکند. شاه‌ به‌ همراه‌ جمعی‌ از خواص‌ و جوانان‌ ترک‌ بر شورشیان‌ حمله‌ بردند، آنها را منهزم‌ ساختند و داخل‌ شهر گنجه‌ شدند. جلال‌الدین‌ خوارزمشاه‌ از بزرگان‌ و معروفان‌ آن‌ خطه‌ خواست‌ که‌ نام‌ سران‌ غوغا را بنویسند و به‌ وی‌ دهند. نام‌ سی‌ تن‌ را بدو دادند. فرمان‌ داد گردن‌ آنها را بر در کاخ‌ زدند و جسدشان‌ را در کوی‌ و دروازه‌های‌ شهر روی‌ زمین‌ کشیدند. چون‌ بندار تخت‌ سلطنت‌ را که‌ محمّدبن‌ ملکشاه‌ در گنجه‌ نهاده‌ بود شکسته‌ و سرکردة‌ شورش‌ شده‌ بود، وی‌ را به‌ خواری‌ کشتند و بند از بندش‌ پاره‌ کردند. جلال‌الدین‌خوارزمشاه‌ پس‌ از قلع‌ و قمع‌ شورشیان‌ گنجه‌، بلاد گرجیان‌ را غارت‌ و اغنام‌ آنان‌ را تاراج‌ کرد.منابع‌: محمدبن‌ احمد نسوی‌، سیرة‌ جلال‌الدین‌، یا، تاریخ‌ جلالی‌ ، ترجمة‌ محمدعلی‌ ناصح‌، تهران‌ ] تاریخ‌ مقدمه‌1324 ش‌ [ ، ص‌ 333ـ336؛A ¦ zarba ¦ idja ¦ n Sovet Ensiklopediya ¦ si , Baku 1976-1986, II, 143.
نظر شما
مولفان
د. ج . اسلام ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده