بنت البقال خدیجه بنت موسی رجوع کنید به خطیب بغدادی

معرف

بنت‌البقّال‌، خدیجه‌ بنت‌موسی‌ رجوع کنید به خطیب‌ بغدادی‌#

متن

نظر شما