البنْت ] یا البونت / الفنت [ به اسپانیایی : الپونت

معرف

] به‌ معنای‌پُل‌ [ شهر کوچکی‌ در شمال‌ غربی‌ ایالت‌ والِنسیا ] یا والانس‌؛ به‌ عربی‌: بَلَنسیَه‌ * [ در اسپانیا، واقع‌ بر دامنه‌های‌ شرقی‌ کوههایی‌ که‌ درّة‌ گواذالاویار ] در مآخذ اسلامی‌: وادی‌الابیض‌ به‌ معنای‌ «نهر سپید» [ ـ توریا را تشکیل‌ می‌دهند
متن
اَلبُنْت‌ ] یا اَلبونت‌/ اَلفنت‌ [ به‌ اسپانیایی‌: الپونت‌ ، ] به‌ معنای‌پُل‌ [ شهر کوچکی‌ در شمال‌ غربی‌ ایالت‌ والِنسیا ] یا والانس‌؛ به‌ عربی‌: بَلَنسیَه‌ * [ در اسپانیا، واقع‌ بر دامنه‌های‌ شرقی‌ کوههایی‌ که‌ درّة‌ گواذالاویار ] در مآخذ اسلامی‌: وادی‌الابیض‌ به‌ معنای‌ «نهر سپید» [ ـ توریا را تشکیل‌ می‌دهند. این‌ شهر متعلق‌ به‌ حوزة‌ قضایی‌ شِلوه‌ است‌، و با شهر اصلی‌ 87 کیلومتر فاصله‌ دارد. در ملتقای‌ دو رشته‌ کوه‌ مونته‌ دل‌ کاستیلو ] یا کاستیو [ و لوما دو سان‌ کریستوبال‌ قرار گرفته‌، و قلعة‌ آن‌ بر فراز تپه‌ای‌ صخره‌ای‌ با شیبی‌ همه‌ جانبه‌ و تقریباً عمودی‌، واقع‌ شده‌ است‌، و تنها راه‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ جاده‌ای‌ باریک‌، پر شیب‌ و سرپوشیده‌ است‌ که‌ با برجی‌ سنگی‌ مراقبت‌ می‌شود. در بقایای‌ بنای‌ این‌ قلعه‌، آثار معماری‌ رومی‌ و اسلامی‌ دیده‌ می‌شود. پل‌ متحرکی‌ به‌ طول‌ حدود چهل‌ متر راه‌ ورود به‌ این‌ قلعه‌ بوده‌ است‌، و شاید نام‌ شهر از این‌ پل‌ گرفته‌ شده‌ باشد.پیش‌ از استقلال‌ بنوقاسم‌ (بربرهای‌ قُطامه‌) که‌ از طریق‌ پیمانی‌ دیرینه‌ با قبیلة‌ عرب‌ فِهر پیوند یافته‌ بودند، این‌ سرزمین‌ هیچگونه‌ تاریخی‌ ندارد. بنوقاسم‌ در آغاز فتنه‌ای‌ که‌ به‌ کار خلافت‌ بنی‌امیه‌ ] در اسپانیا [ پایان‌ داد، در قلمرو کوچک‌ و صعب‌الوصول‌ خود ـ که‌ بخشی‌ از «کورة‌» سانتیبریا را تشکیل‌ می‌داد ـ استقلال‌ یافت‌.نخستین‌ امیر از چهار امیر کم‌اهمیتی‌ که‌ بر این‌ سرزمین‌ حکم‌ راندند، عبدالله‌بن‌ قاسم‌ الفِهری‌، مولای‌ عامری‌، بود که‌ لقب‌ حاجب‌ یافت‌ و به‌ سان‌ حاکمی‌ مستقل‌ حکومت‌ کرد. پس‌ از عقب‌نشینی‌ خلیفه‌ المرتضی‌ از حوالی‌ غرناطه‌ و به‌ قتل‌ رسیدن‌ او در قادِس‌، برادر او، ابوبکر هِشام‌، در البنت‌ پناه‌ گزید و در آخر ربیع‌الثانیة‌ 418 به‌ خواست‌ مردم‌ قُرطُبه‌ به‌ خلافت‌ رسید و بیش‌ از دو سال‌ و نیم‌ در این‌ محل‌ (البنت‌) ناشناخته‌ و دورافتاده‌ با آرامش‌ زیست‌ و از جانب‌ مولای‌ عامری‌، که‌ علی‌رغم‌ بدرفتاریهای‌ آخرین‌ خلفای‌ مروانی‌ با اسلاف‌ وی‌، همچنان‌ از حامیان‌ آن‌ خاندان‌ بود، با گشاده‌رویی‌ و حسن‌ سلوک‌ پذیرایی‌ شد. ابوبکر وقتی‌ سرانجام‌ تصمیم‌ گرفت‌ که‌ به‌ طور رسمی‌ وارد قرطبه‌ شود، چون‌ ملتزمین‌ رکاب‌ او ـ با توجه‌ به‌ محلی‌ که‌ او از آن‌ می‌آمد ـ معدود و روستایی‌مآب‌ بودند، وی‌ سریعاً خلع‌ گردید و بدینسان‌ خلافت‌ امویان‌ ] اسپانیا [ به‌ پایان‌ رسید.پس‌ از مرگ‌ عبدالله‌بن‌ قاسم‌ (421)، که‌ با عنوان‌ نظام‌الدوله‌ حکومت‌ می‌کرد، پسرش‌ محمدبن‌ عبدالله‌ یُمن‌الدوله‌، به‌ جای‌ وی‌ نشست‌ ] با مرگ‌ یُمن‌الدوله‌ (434)، پسرش‌ احمدبن‌محمد عزالدوله‌ (یا عضدالدوله‌/ عقدالدوله‌) به‌ امارت‌ رسید [ . پس‌ از مرگ‌ ناگهانی‌ او (440) نیز پسر شش‌ ساله‌اش‌ ] محمدبن‌احمد [ جانشین‌ وی‌ گردید. اما پس‌ از چند ماه‌ عمویش‌، عبدالله‌بن‌ محمد ] جناح‌الدوله‌ [ ، او را خلع‌ کرد. عبداللّه‌ با ملکه‌ مادر ازدواج‌ کرد و تا زمان‌ مرگش‌ (485) با رؤسای‌ طوایف‌ همجوار خود در تفاهم‌ زیست‌.پس‌ از مرگ‌ عبدالله‌بن‌ محمد، البنت‌ به‌ دست‌ مرابطون‌ و سپس‌ به‌ دست‌ موحّدون‌ افتاد. پس‌ از رانده‌ شدن‌ موحّدون‌ از اندلس‌، ابوسعید زید نوة‌ عبدالمؤمن‌، ملقب‌ به‌ «سیّد» والی‌ والنسیا، با جیمز اول‌ معروف‌ به‌ جیمز فاتح‌ متحد شد و البنت‌ را به‌ وی‌ تسلیم‌ کرد. جیمز، پس‌ از پناه‌ بردن‌ ابوسعید زید به‌ دربار او و مسیحی‌شدنش‌، البنت‌ را به‌ حوزة‌ صلاحیت‌ دون‌ گی‌ین‌ ، اسقف‌ سِگورب‌ واگذاشت‌.البنت‌ دیگری‌ نیز وجود دارد که‌ مزرعه‌ای‌ در نزدیکی‌ غرناطه‌ است‌. بادیس‌، جانشین‌حَبّوس‌، و برادرش‌ بُلُقّین‌، در 428 فَتی‌' ظُهَیر عامری‌، مالک‌ و ارباب‌ المِریَّه‌، را در آنجا خائنانه‌ به‌ قتل‌ رساندند.منابع‌: ] ابن‌اثیر، الکامل‌ فی‌التاریخ‌ ، بیروت‌ 1399ـ1402/ 1979ـ1982، ج‌ 9، ص‌ 272، 282ـ283 [ ؛ ابن‌حزم‌، جمهرة‌ أنساب‌ العرب‌ ، ص‌ 446؛ ابن‌خطیب‌، اعمال‌ الاعلام‌ ، ص‌ 239ـ240؛ ] ابن‌خلدون‌، تاریخ‌ ابن‌خلدون‌، المسمّی‌ دیوان‌ المبتدا والخبر فی‌ تاریخ‌ العرب‌ والبربرومن‌ عاصرهم‌ من‌ ذوی‌السلطان‌ الاکبر ، چاپ‌ خلیل‌ شحاده‌ و سهیل‌ زکار، بیروت‌ 1408/ 1988، ج‌ 4، ص‌ 203ـ204 [ ؛ ابن‌عذاری‌، کتاب‌ البیان‌ المغرب‌ ، ج‌ 3، چاپ‌ لوی‌ ـ پرووانسال‌، پاریس‌ 1930، ص‌ 127، 145ـ146، 215؛ ] ادوارد ریترفون‌ زامباور، نسب‌نامة‌ خلفا و شهریاران‌ و سیر تاریخی‌ حوادث‌ اسلام‌ ، ترجمه‌ و تحشیه‌ محمدجواد مشکور، تهران‌ 1356 ش‌، ص‌ 88؛ محمد عبدالله‌ عنان‌، دولة‌الاسلام‌ فی‌ الاندلس‌ ، ج‌ 2: دول‌ الطّوائف‌ ، قاهره‌ 1408/1988، ص‌ 260ـ262 [ ؛E. Lإvi-Proven µ al, Histoire de l'Espagne musulmane , new ed., Leiden-Paris 1950-1953, II, 338; P. Madoz, Diccionario geogrؤfico, II, 197-198.
نظر شما
مولفان
ا. ه . میراندا ( د. اسلام ) ,
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده